Кирил Ананиев ще поеме здравеопазването?

Кирил Ананиев ще поеме здравеопазването?

Дъл­гогодиш­ният заместник-министър на финан­сите Кирил Ананиев се очаква да оглави Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, съоб­щават „Медиапул” и „Епицен­тър”, позовавайки се източ­ници от правител­с­т­вото след вчераш­ното заседание на Съвета на управял­ващата коалиция. Източ­ник от срещата нито пот­вър­дил, нито отрекъл пред „Епицен­тър” тази новина.

Кан­дидатурата не бе обявена с обяс­нението, че това щяло да стане при внасянето й от премиера Бойко Борисов в пар­ламента след гласуването на Закона за бюджета за 2018 година на първо четене.

След срещата стана ясно, че изб­раникът на управ­ляващите този път не е медик, а финан­сист. 62 годиш­ният Ананиев има богата биог­рафия в Минис­тер­с­тво на финан­сите – там работи от 1980 г. насам, преминавайки през всички стъпала на йерар­хията – от екс­перт до начал­ник на управ­ление. От 1998 г. е зам.-министър в кабинетите „Кос­тов”, „Сак­с­кобург­гот­ски”, „Станишев”, „Близ­нашки”, „Борисов 2” и „Борисов 3”. Икономически съвет­ник на президента Георги Пър­ванов и на премиера Пламен Орешар­ски. За кратко, докато финан­сов минис­тър е Симеон Дян­ков, Ананиев е отс­т­ранен от управ­лението на дър­жав­ните пари и работи в президен­т­с­т­вото и в час­т­ния сек­тор. Финан­сов минис­тър е в служеб­ното правител­с­тво, наз­начено от президента Румен Радев в началото на 2017 г. Така Ананиев е основен автор и админис­т­ратор на бюджетите на дър­жавата в течение на 15 години в новата ни история.

Заради опита и екс­пер­т­ните му поз­нания се пол­зва с под­к­репата на всички политически пар­тии.

Финан­сис­тът е и доказан специалист в сферата на управ­лението и икономичес­ките проб­леми на здравеопаз­ването — с малки прекъс­вания, от дълги години е пред­с­тавител на дър­жавата в над­зора на НЗОК и е запоз­нат с проб­лемите на сек­тора в раз­витие.