Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въз­духът у нас е рекор­дно мръсен, а пикът се задава в близ­ките месеци. Очаква се най-голямо да е замър­сяването през декем­ври и януари. От Инс­пек­цията по окол­ната среда и водите отчитат завишени в пъти нива на замър­сяване в 8 бъл­гар­ски града. През изминалата сед­мица най-високи показатели са отчетени в Горна Оряховица. В три столични квар­тала стой­нос­тите също са над нор­мата. Във Видин, Смолян, Плов­див и Шумен ситуацията е иден­тична. През зимата винаги въз­духът е по-мръсен, предуп­реж­дават екс­перти. Сред причините са отоп­лението на твърди и течни горива, неб­лагоп­рият­ните метеорологични условия, сред които и мъг­лата, комен­тира „Нова телевизия”. В мал­ките населени места основ­ният замър­сител е отоп­лението, а в големите градове това е тран­с­пор­тът. Най-замърсените градове са Видин, Мон­тана, София. Най-чист е въз­духът в Девня, Димит­ров­г­рад и част от Варна.