ДПС ще подкрепи вота на недоверие срещу кабинета „Борисов 3”

ДПС ще подкрепи вота на недоверие срещу кабинета „Борисов 3”

ДПС ще под­к­репи вота на недоверие към кабинета, който под­готвя БСП. Това пред БНТ зам.-председателят на Народ­ното съб­рание Нигяр Джафер. По думите й тази сед­мица ръковод­с­т­вото на пар­тията ще обсъди темата на вота. Според нея сек­торите “Сигур­ност“ и “Здравеопаз­ване“ винаги “плачат за вот на недоверие“.

По думите й Бюджет 2018 е бюджет на отложената реформа. “Моето твър­дение е, че няма философия. Няма как да има прием­с­т­веност, когато минис­т­рите се сменят на 6,7 месеца и всеки след­ващ отрича пред­ход­ния. Това е бюджет, с който управ­ляващите се опит­ват да си осигурят повече спокойс­т­вие. Нито пациен­тите ще получат по-качествено здравеопаз­ване, нито работещите ще получат по-добро зап­лащане, защото това е бюджет на отложената реформа“, посочи зам.-председателят на пар­ламента.

Вотът на недоверие към правител­с­т­вото е тест към всички политически сили, които се заявяват като опозиция. За тези 6 месеца управ­ление и Воля, и ДПС, във важни гласувания, под­к­репиха управ­ляващото мнозин­с­тво.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Станис­лав Владимиров по БНТ. По думите му след раз­говорите с тези политически сили ще се прецени в кой сек­тор да бъде поис­кан вот на недоверие. „Коруцията е най-големият бич за нашето общес­тво. Няма изс­лед­ване или док­лад, свър­зан с коруп­цията от ЕК, в който Бъл­гария да не се посочва като най-корумпираната дър­жава в Европа”, заяви Владимиров.

От години управ­лява ГЕРБ и няма как те да не носят отговор­ност и вина за нес­п­равянето с коруп­цията”, под­черта Владимиров. Социалис­тът под­черта, че друг проб­лемен сек­тор е здравеопаз­ването. „Ние сме най-болната нация в Европа. Получаваме най-лошата помощ. Изчез­ват бол­ници, не само в малки общини, а и в облас­т­ните ни цен­т­рове. Почти няма бол­ници в Родопите”, посочи Владимиров. От управ­ляващите вчера бяха категорични, че мнозин­с­т­вото е стабилно и вотът няма да мине.