Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Валерия Велева: Ирина Бокова e признат световен лидер, а България й обърна гръб

Валерия Велева: Ирина Бокова e признат световен лидер, а България й обърна гръб

Валерия Велева: Ирина Бокова e признат световен лидер, а България й обърна гръб

Нямаше ги премиерът, президентът, външният министър, но там бяха чужди лидери, световни творци, отбелязва журналистката

На 10 ноем­ври 2017 година Париж бе в краката на Ирина Бокова. Цивилизованият свят изп­рати с впечат­ляващи аплаузи бъл­гар­ката, която осем години бе на най-високия връх на светов­ната организация. Президенти, крале, звезди отдадоха по невероятно емоционален начин своята почит към един приз­нат световен лидер”. Това пише Валерия Велева в сайта „Епицен­тър” вчера. В анализа се казва също:

”В сър­цето на Европа 1400 души от всички краища на планетата не скриваха въз­тор­зите си от нашата Ирина, под­чер­тав­йки зас­лугите ѝ за раз­витието на съв­ремен­ния свят. Обг­радена от внимание и уважение дреб­ната Бокова изпъл­ваше залата с огром­ното си присъс­т­вие.

В залата обаче имаше един Голям отсъс­т­ващ — Бъл­гар­с­ката дър­жава, която изп­рати Ирина Бокова на този пост и за която тя работи през цялото време на своите два ман­дата като генерален дирек­тор на ЮНЕСКО. Лип­с­ваше президен­тът. Лип­с­ваше премиерът. Лип­с­ваше пред­седателят на пар­ламента. Лип­с­ваше дори вън­ш­ният минис­тър.

Ирина Бокова получи светов­ното приз­нание, което зас­лужаваше. 

И беше с високо вдиг­ната глава. 

Но си тръгна с болка в сър­цето. 

Заради униженето, което ѝ причини дър­жавата. Бъл­гар­с­ката! 

Заради злобата, с която се опитахме да я натикаме към дъното на казана — ние, бъл­гарите. И устоя! 

Заради проваления шанс днес Бъл­гария да има генерален сек­ретар на ООН. Един ден това ще се пише в учеб­ниците по политика като лош пример. 

Заради факта, че като слепци заложихме на лич­ност, която вече се отказа от бъл­гар­с­ките си корени и с гор­дост написа, че е граж­данин на света. 

Заради обидата, че станахме лесна плячка в игрите на „начал­ниците“.

Бокова ще продължи по своя път на светов­ната сцена. 

А ние ще си останем тук – в помията и със злобата. 

Ще се самоизяж­даме до самоунищожение. 

Дребни и без­лични.

Преди сед­мица четиримата ни президенти отк­риха паметна плоча на къщата в род­ното село на д-р Желю Желев. Прек­расно! Дър­жав­нически акт в знак на уважение.

А пом­ним ли как си отиде д-р Желев? С болка. С гор­чилка. От обидите, нанесени повече от свои и по-малко от чужди. Горяха книгите му. Анатемос­ваха го! Злъчта го след­ваше до пос­лед­ния му ден. Един от тези, който под­пали кладата под нозете му, в момента е бъл­гар­ски кон­сул в Ниш! Каква дър­жава сме!?!

Загубили нор­мата за добро и лошо, за дър­жав­ничес­тво и предател­с­тво, за грешка и наказание. 

Кого ли не оплюхме в пос­лед­ния чет­върт век? 

Как изп­ратихме Петър Дер­т­лиев, Дамян Дамянов, Валери Пет­ров, Йор­дан Радич­ков…

Кого ли не оплюхме в пос­лед­ния чет­върт век? 

Затова днес се оглеж­даме за водачи, за лидери, за стожери на нацията. А е пусто! Интелек­туална пус­тош! И политическа немощ.

Защото лидер­с­т­вото не е титли, пос­тове и док­лади. То е способ­ността един живот да влияе на другите и да ги води нап­ред. 

За да владеете себе си, изпол­з­вайте главата си. За да владеете другите, изпол­з­вайте сър­цето си“, беше казал Руз­велт. 

Е, Ирина Бокова показа, че има и глава, и голямо сърце!

И където и да бъде, пак до името ѝ ще стои името на Бъл­гария.

Това поне е мал­ката ни утеха”.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...