Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата: Петров не е извършил престъпление, а административно нарушение

Прокуратурата: Петров не е извършил престъпление, а административно нарушение

Прокуратурата: Петров не е извършил престъпление, а административно нарушение

ВМА и държавата не са били ощетени при спорната обществена поръчка на бившия здравен министър

Няма дос­татъчно данни за извър­шено прес­тъп­ление от вече бив­шият здравен минис­тър Николай Пет­ров, е установила проверка на Военно-апелативната прокуратура, наз­начена след избух­ването на скан­дала около Пет­ров. От воен­ното обвинение обаче отчитат, че той е отговорен за „админис­т­ративно нарушение”, а пър­воначал­ната прокурор­ска проверка на дейс­т­вията му през лятото е била непълна. Любопитни са и други обс­тоятел­с­тва около док­лада, семей­ните връзки на Пет­ров и прокурор­с­ките проверки, комен­тира Вести.бг. От жур­налис­тическо раз­с­лед­ване стана ясно, че като шеф на Военно-медицинска академия Пет­ров през 2014 е сключил скъп договор за медицин­ски дос­тавки с фирма, пред­с­тав­лявана от пар­т­ньора на дъщеря му Явор Цонев. Впос­лед­с­т­вие Пет­ров подаде оставка като здравен минис­тър в правител­с­т­вото Борисов 3. Обвиненията срещу професорът идват от одитен док­лад за управ­лението на ВМА, наз­начен от служеб­ното правител­с­тво на Огнян Гер­джиков.

В док­ладът се установяват няколко неред­ности около общес­т­вената поръчка, след която Пет­ров сключва договор за дос­тавка на ортопедични материали с фир­мата на Цонев, от който дъщеря му има дете. Едното от тях е, че към дадения момент въп­рос­ното дружес­тво „Ортопедие – БГ” не е имало регис­т­рация по БУЛ­С­ТАТ и не е учас­т­вало законно в кон­курса. По док­лада беше наз­начена прокурор­ска проверка през юни, която не установява дос­татъчно данни за със­тавяне на досъдебно произ­вод­с­тво срещу Пет­ров. След осветяването на случая в медиите обаче, военно-апелативната прокуратура наз­начи служебен кон­т­рол на предиш­ното си решение. Пов­тор­ната проверка бе по одитен док­лад на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната, в който се обсъжда законосъоб­раз­ността и ефек­тив­ността на извър­шените дей­ности по управ­ление и кон­т­рол на бюджет­ните и други сред­с­тва за период от три години. Както софийс­ката военна прокуратурата, така и гор­ната инс­тан­ция не е намерила дос­татъчно данни за извър­шено прес­тъп­ление от длъж­нос­тни лица от ВМА. При извър­шения служебен кон­т­рол е установено, че пър­воначал­ната проверка е непълна, а наб­людаващият прокурор не е осъщес­т­вил необ­ходимия кон­т­рол над работата на воен­ния следовател. За това се стига и до пов­торна проверка. От военно-апелативната прокуратурата обаче пред­лагат наб­людаващият прокурор Адал­берт Кръс­тев да бъде дис­цип­линарно наказан за фор­мално извър­ш­ване на начал­ната проверка по случая. И въп­реки че не са намерени данни за прес­тъп­ление, воен­ните прокурори пращат случая на АДФИ заради кон­с­татирано нарушение по правил­ника за прилагане на закона за общес­т­вени поръчки.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...