В 48 села в Северозапада не спира обществен транспорт

В 48 села в Северозапада не спира обществен транспорт

Няма и процедура за обсъждане с гражданите на планирани промени на автобусните линии и маршрутните им разписания

За хората в 48 населени места с общо 8 754 жители не е осигурен общес­т­вен тран­с­порт. За други 43 населени места с 6 878 жители има тран­с­пор­тни връзки под 5 дни в сед­мицата, което зат­руд­нява дос­тъпа до работа, админис­т­ративни, здравни и образователни услуги, предуп­реди одит на Смет­ната палата. При одита са установени същес­т­вени пропуски и слабости както в нор­матив­ната уредба на общес­т­вения път­нически тран­с­порт, така и в дейс­т­вията на отговор­ните органи и инс­титуции. Тран­с­пор­т­ните проб­леми в Северозапад­ния район са анализирани заради това, че районът е с трайно най-ниско рав­нище на раз­витие и заема пос­ледно място в класацията на районите в ЕС по показател БВП на човек от населението. Районът обх­ваща териториите на облас­тите Видин, Мон­тана, Враца, Плевен и Ловеч. Като цяло, районът е слабо населен, в определени части е с харак­тер на обез­людена територия. Общините на територията на петте админис­т­ративни области в Северозапад­ния район са 51. От 2014 до 2016 г. 33 от тях получават дър­жавна суб­сидия за общес­т­вени път­нически превози по нерен­табилни автобусни линии във вът­реш­ног­рад­с­кия тран­с­порт и тран­с­порта в планин­ски и гранични райони. Общес­т­веният превоз на път­ници по автобусни линии се извър­шва съг­ласно утвър­дени тран­с­пор­тни схеми — репуб­ликан­ска, облас­тни и общин­ски. Репуб­ликан­с­ката тран­с­пор­тна схема се утвър­ж­дава от минис­търа на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията, облас­т­ните тран­с­пор­тни схеми — от съот­вет­ните облас­тни управители и общин­с­ките тран­с­пор­тни схеми — от общин­с­ките съвети. За раз­работ­ването и утвър­ж­даването на тран­с­пор­т­ните схеми е установено, че тер­мините в нор­матив­ната уредба, с които се опис­ват процесите по раз­работ­ване и утвър­ж­даване на тран­с­пор­т­ните схеми, са дефинирани неясно, непълно и не осигуряват едноз­начно тъл­куване. Лип­сва нор­мативно изис­к­ване за коор­динация между трите вида тран­с­пор­тни схеми и няма обоб­щена база данни за извър­ш­ваните превози по тях. Няма процедура за обсъж­дане с граж­даните на планирани промени на автобус­ните линии и мар­ш­рут­ните им раз­писания. Това лишава процеса от въз­мож­ност да бъде съоб­разен с интереса на пол­з­вателите на услугата. При въз­лагането на общес­т­вени превози на път­ници става ясно, че изис­к­ванията не са спазили общините Белог­рад­чик, Враца, Вър­шец, Кула, Мез­дра и Плевен, в резул­тат на което са лишили превоз­вачите от въз­мож­ността за получаване на ком­пен­сации и са съз­дали риск за превоз­ната услуга.