Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Има дискриминационен прием на първолаци в 143 училища

Има дискриминационен прием на първолаци в 143 училища

Има дискриминационен прием на първолаци в 143 училища

Дис­к­риминационна дей­ност при приема на ученици в първи клас има в поне 143 училища на територията на страната, установиха Вър­ховна админис­т­ративна прокуратура (ВАП) и Комисията за защита от дис­к­риминация (КЗД). ВАП проучи произ­волно допъл­нителни критерии за класиране на ученици в първи клас в някои училища в София и установи, че от педагогичес­ките съвети са въведени предим­с­тва от рода на

родители на деца, които към датата на подаване на заяв­лението са на пос­тоянен трудов договор в МОН, СО или дър­жав­ната админис­т­рация, дете, на което един от родителите е дър­жавен или общин­ски служител в сис­темата на образованието, общин­с­ката или дър­жав­ната админис­т­рация, както и за дете на работещи в сферата на образованието. По този начин произ­ходът на останалите деца отрича правото им да учас­т­ват в класирането за прием в първи клас наравно с деца с такива родители. Въп­рос­ните привилегии са основавани на т.9 от Сис­тема за прием на ученици в първи клас в общин­с­ките училища на територията на Столична община (Сис­темата), която е протес­тирана по инициатива на ВАП, комен­тира Дир.бг. През май 2017 г. ВАП ангажира КЗД, която е специализираният дър­жавен орган за осигуряване на равен­с­тво в третирането и притежава контролно-санкционните права при нарушаване на заб­раните за дис­к­риминация. След получаване на пър­воначална инфор­мация от КЗД за образуване на преписка за проверка на спаз­ване на законовите изис­к­вания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас ВАП изтъкна ком­петен­т­ността на админис­т­ратив­ния орган сам служебно да провери и установи наличието на дис­к­риминационно отношение в цялата страна, а не само в София. В резул­тат на мер­ките по реда на над­зора за закон­ност на ВАП към нас­тоящия момент е получено уведом­ление, че е образувана преписка с пред­мет дис­к­риминационна дей­ност при прием на ученици в първи клас в поне 143 училища на територията на страната.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие