Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП призова: Целият преход на масата! Вън мутрите от властта!

БСП призова: Целият преход на масата! Вън мутрите от властта!

БСП призова: Целият преход на масата! Вън мутрите от властта!

Социалис­тите поис­каха незабав­ната оставка на вът­реш­ния минис­тър Вален­тин Радев и на вицеп­ремиера Валери Симеонов във връзка с дан­ните от филма на Елена Йон­чева “Граница”

 

Призив за незабавна оставка на вицеп­ремиера Валери симеонов и МВР-шефа Вален­тин Радев и за проз­рач­ност за целия преход, отп­рави вчера лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на редов­ната прес­кон­ферен­ция след заседание на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията.

Искаме Бойко Борисов да посочи в пар­ламента поименно кой депутат се занимава с нар­кот­рафик и кой е купувал гласове от зат­вор­ници, посочи в началото на изложението си лидерът на левицата.

Тя поясни, че БСП ще внесе под­писка още днес с искане за изс­луш­ване в залата на Народ­ното съб­рание на премиера Бойко Борисов. Според нея това може да се случи и на зак­рито заседание. „Да спрем вече с тази манипулация за купуването на гласове, да дойде и да каже поименно с факти и доказател­с­тва, и особено от зат­вор­ници, които нямат право да гласуват“, заяви Нинова. Тя поясни, че БСП иска истината за нар­кот­рафика и за купуването на гласове от премиера.

Ако откаже да дойде – ще считаме, че той няма такава инфор­мация и просто лъже, ако дойде обаче – истината поименно и да си носи отговор­ност за думите. Не му завиж­дам и в двата случая, но едно от двете трябва да нап­рави“, заяви с категоричен тон Нинова. 

Лидерът на левицата пред­ложи всички политически сили да се обединят и да сложат край на прехода — който е крал — да си получи зас­луженото! 

 

Тя попита какво стана с боновите книжки, получават ли хората дивиденти от тях, кой се облагодетел­с­тва и т.н. Национал­ните богат­с­тва бяха раз­дадени чрез кон­цесии. Кой ги владее днес, какви такси и печалби плаща. Плаща ли народът много в резул­тат на тези договори, попита тя.

Голяма част на богас­т­вата се прераз­п­ределиха чрез групиров­ките. Днес начело на дър­жавата стоят членове на групиров­ките, мут­рите на прехода — вън от ръковод­с­т­вото на дър­жавата. Докато те са там, преходът няма да прик­лючи.

Ревизията на приватизацията е половин­чато решение

 посочи тя. 

Чер­вените пред­лагат след­ните мерки - внасят искане до законодател­ния съвет на НС, в който има сериозни юристи. Искаме от тях кон­сул­тации, съвети, становища как да променим бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, така че това, което пред­ложих, да стане факт. Прав­ният съвет на БСП от днес започва да работи по нашите пред­ложения как да бъдат отразени в законите, посочи Нинова.

Искаме от минис­търа на икономиката да отговори на въп­росите около приватизацията и контрола.Ще приложим чл. 27 от правил­ника на НС. Тя изис­ква глав­ният прокурор да инфор­мира пар­ламента по определени въп­роси.

Внасяме това искане, глав­ният прокурор да бъде изс­лушан в прав­ната комисия на НС — колко проверки са правени в годината на приватизация, колко са поч­нати и не могат да бъдат завър­шени заради дав­ност, колко са прик­лючени. И от какво има нужда прокуратурата, за да извърши тези проверки. Но ние ще питаме и докъде стиг­наха делата сега — по изг­раж­дането на оградата, по санирането, по пътищата и т.н. Това ще нап­равим през тази сед­мица, посочи Нинова.

На въп­рос за учас­тието на Нинова в приватизацията и дали ще се под­пише за промяна в Кон­с­титуцията, Нинова комен­тира първо за лич­ното й учас­тие. То е едно — изненад­вам се, че се пред­с­тавя като голяма новина приватизацията на „Тех­ноим­пекс”: Не е тайна това, аз съм го подавала в дек­ларациите си. 

Сдел­ката е проверявана няколко пъти — винаги като нап­равя по-ярка стъпка, се проверява „Тех­ноим­пекс”.

Нямам против да се нап­рави за 4-и път и тази сделка, все тая. Но Бул­гар­табак не е проверяван нито вед­нъж. ЕРП-тата не са проверявани нито вед­нъж, продаденото като кмет на София от Борисов нито вед­нъж не е проверявано. Да му мис­лят тези, на които им е за първи път, аз съм проверявана три пъти, посочи още тя. Приватизацията — ок, но нека говорим и по другите въп­роси, заяви чер­вената лидерка. 

На въп­рос кои са мут­рите в политиката и дали ще раз­к­рие имена, Нинова посочи, че ще ги произ­несе по време на срещите с останалите политически сили.  

По темата граница и филма на Елена Йон­чева – става дума не само за национална сигур­ност. Освен фак­тите, които видяхте, живите кадри — тук става въп­рос за коруп­ция. 200 млн. лв. от хората са изсипани там. По-важно има свидетели, чухте свидетел. Служител, кото говори за организирани канали за трафик“, комен­тира Нинова. Тя поясни, че от БСП ще потър­сят чрез бъл­гар­с­кото и меж­дународ­ното право защитата на служителя от „Гранична полиция“ от филма на Елена Йон­чева „Граница“ като свидетел.

Има трафик, пок­ровител­с­т­ван от високите етажи днес.

Става дума за организиран трафик на хора на границата между Бъл­гария и Тур­ция — това е много страшно, отсече Нинова. 

КАРЕ:

Фил­мът „Граница” е звучен шамар за властта

Фил­мът на Елена Йон­чева беше звучен шамар към всички онези, които се мъчат да пред­с­тавят нещата не такива как­вито са. Това заяви депутатът от БСП Славчо Вел­ков. По думите му за национал­ната сигур­ност няма гаран­ционни срокове. Според него трябва да се пред­п­риемат незабавни мерки по укреп­ване на съоръжението. Всеки, който е виновен, би тряб­вало да си поеме отговот­ността, каза Вел­ков. Говорим за нещо, което пред­с­тав­лява зап­лаха за ЕС. Между “Капитан Анд­реево“ и “Лесово“ е най-опасният учас­тък от оградата, комен­тира той. 

Става въп­рос за съоръжение, което по-скоро благоп­рият­с­тва, а не въз­п­репят­с­тва преминаването на границата. Във филма беше нап­равена аналогия със същото съоръжение на границата между Гър­ция и Тур­ция, което е два пъти по-евтино. 

BBC и Deutsche Welle проявиха интерес и може Европа, ако види филма, да се замисли дали 160-те млн. евро, които бяха дадени за допъл­нително за борба с миг­ран­т­с­ката криза, са дадени правилно и да си ги поиска, прог­нозира чер­веният депутат. Най-опасният учас­тък е между Капитан Анд­реево и Лесово, добави Вел­ков, който изб­рои пропуски – тер­мовизьори, тер­мокамери. Той посочи, че за влизането ни в Шен­ген може да поп­речат истории като онзиден­ш­ната, когато бяха хванати десетки миг­ранти в път­нически влак – на Цен­т­рална гара в София. Ще има нови бежан­ски потоци – в Сирия продъл­жава вой­ната срещу Сирийс­ките демок­ратични сили, за да няма раз­деление, в Ирак продъл­жава бор­бата с “Ислям­ска дър­жава“. Затова и оградата по границата трябва да е стабилна, прог­нозира изтък­натият специалист по антитерор Славчо Вел­ков.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие