Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Брюксел: Мониторингът остава поне още година

Брюксел: Мониторингът остава поне още година

Брюксел: Мониторингът остава поне още година

Докладът на Брюксел е тежък шамар за България, предупреди Корнелия Нинова

ЕК все още не може да зак­лючи, че показателите по наб­людението на Бъл­гария са изпъл­нени в задоволителна степен, се казва в док­лада

Механиз­мът за наб­людение и сът­руд­ничес­тво за Бъл­гария остава в сила поне още година. Док­ладът на Европейс­ката комисия беше пред­с­тавен в Брюк­сел, предава Би Ти Ви. ЕК все още не може да зак­лючи, че показателите са изпъл­нени в задоволителна степен, Комисията остава на мнение, че при неп­рекъс­нати политически насоки и решимост за пос­тигане на нап­редък в рефор­мата, Бъл­гария следва да може да изпълни оставащите препоръки и да отговори задоволително на показателите в близко бъдеще. Пред­с­тои да се видят окон­чател­ните резул­тати в области, изис­к­ващи законодателни реформи и дейс­т­вия от страна на правител­с­т­вото, като нап­ример бор­бата с коруп­цията. Док­ладът на Брюк­сел е тежък шамар за Бъл­гария, предуп­реди вчера по Би Ти Ви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. При актив­ната вън­шна политика на премиера – прег­ръдки и целувки, ни дават док­лад, и то преди пред­седател­с­т­вото, в който се казва,че Еврокомисията не може да стигне до зак­лючението, че което и да е от изис­к­ванията в сферата на бор­бата с коруп­цията, организираната прес­тъп­ност и съдеб­ната сис­тема е напълно изпъл­нено, отбеляза Нинова. Основ­ната кон­с­татация в док­лада е, че механиз­мът на сът­руд­ничес­тво и пар­т­ньор­с­тво не отпада. Посочени са няколко положителни аспекта, сред които приемането на нов антикоруп­ционен закон и засил­ването на бор­бата с организираната прес­тъп­ност. Сред критиките обаче е начинът, по който беше изб­рана пар­ламен­тар­ната квота на Вис­шия съдебен съвет и приетите пътни карти на прокуратурата. Отбелязано е още, че не се налага фор­мулирането на нови препоръки към страната ни.

Комисарите в Брюк­сел отчитат, че сме пос­тиг­нали нап­редък в редица области, засягащи вър­ховен­с­т­вото на закона. Препоръките, които отп­равихме към Бъл­гария, бяха час­тично изпъл­нени, но все още има път, който трябва да бъде извър­вян, предуп­реди зам.-председателят на ЕК Франс Тимер­манс. Насър­чаваме бъл­гар­с­ките власти да продъл­жат с изпъл­нението, да работят в тясно сът­руд­ничес­тво с нас, за да бъдат изпъл­нени всички препоръки. И искаме да сме сигурни, че няма връщане назад по никой от тези въп­роси, под­черта той. В Бъл­гария е необ­ходима политическа стабил­ност, за да се пос­тигне нап­редъкът, дос­татъчен за прек­ратяване на наб­людението на Еврокомисията, комен­тираха екс­перти, свър­зани с дей­нос­тите по механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка. Има предиз­викател­с­тва в прилагането на рефор­мите. Влас­тите добре знаят какво трябва да нап­равят, добавиха екс­пер­тите. Сега е време да се пред­п­риемат след­ващите стъпки. Има нап­редък по препоръките към прокуратурата — не е точно както си го пред­с­тавяхме, но цялос­т­ният процес изпъл­нява препоръките и това е едно от най-големите раз­вития за пос­лед­ните месеци, допъл­ниха екс­пер­тите, пожелали аноним­ност. Според правосъд­ния минис­тър Цецка Цачева в евродок­лада има обек­тивни критики. По думите ѝ правител­с­т­вото е със съз­нанието, че ще бъдем наб­людавани от Европа и по времето на европ­ред­седател­с­т­вото, тъй като след­ващият док­лад се очаква в края на 2018 г. Комисията ще оцени нап­редъка отново към края на след­ващата година, се пот­вър­ж­дава още в док­лада на Брюк­сел.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...