Прокуратурата и трудовата инспекция разследват инцидента в мина “Ораново“

Прокуратурата и трудовата инспекция разследват инцидента в мина “Ораново“

Окръж­ната прокуратура в Благоев­г­рад е започ­нала раз­с­лед­ване във връзка с инцидента в мина “Ораново“, при който загина 55-годишен миньор. Следовател от „Окръжен след­с­т­вен отдел“ при Окръжна прокуратура – Благоев­г­рад съв­мес­тно с инс­пек­тори от инс­пек­цията по труда са извър­шили оглед в мината на мяс­тото на инцидента. С това първо дейс­т­вие започна и раз­с­лед­ването, наб­людавано от Окръжна прокуратура – Благоев­г­рад за прес­тъп­ление по член 123, ал. 1 от Наказател­ния кодекс — за причиняване на смърт поради нез­нание или немар­ливо изпъл­нение на занятие или друга правно-регламентирана дей­ност, пред­с­тав­ляващата източ­ник на повишена опас­ност. Наказанието, което се пред­вижда е лишаване от свобода от една 6 години. От “Главна инс­пек­ция по труда“ пот­вър­диха за БНТ, че има нарушение, но все още не могат да кажат кон­к­ретно кой е виновен. Общо нарушенията в руд­ник “Ораново“ до този момент за тази година са много повече откол­кото през цялата минала 2016 г. На всеки три месеца се извър­шва периодичен кон­т­рол и се проверяват условията на труд в мината. Пос­лед­ният кон­т­рол е бил през октом­ври тази година. От инс­пек­цията по труда отказаха да комен­тират какви точно са нарушенията, но са издадени пред­писания те да бъдат отс­т­ранени. Провеж­дат се раз­пити на свидетели и очевидци, наз­начават се екс­пер­тизи, комен­тира национал­ната телевизия. Дирек­торът на трудовата инс­пек­ция Вален­тин Златин­ски не се ангажира със срок за прик­люч­ване на провер­ката и с официално становище за причините за инцидента. По закон провер­ката трябва да прик­лючи до един месец, уточни той. Преди ден празна вагонетка в нак­лонена галерия в руд­ник “Ораново“ блъс­нала 55-годишния Стефан Синапов от с. Долно Осеново. Пос­т­радалият миньор беше тран­с­пор­тиран до благоев­г­рад­ска бол­ница, но по-късно почина вслед­с­т­вие на теж­ките травми.