НОВА ПРОФАШИСТКА ВАНДАЛЩИНА

НОВА ПРОФАШИСТКА ВАНДАЛЩИНА

Бъл­гар­с­кият антифашис­тки съюз е дъл­боко въз­мутен от без­дейс­т­вието на влас­тите в Репуб­лика Бъл­гария и кмета на град Плов­див, допус­кащи поругаване на памет­ниците на съвет­с­ките войни, загинали за свободата на Бъл­гария, Европа и света по времето на Втората световна война 19411945 г.

Ван­дали оск­вер­ниха памет­ника на Альоша — сим­вол на без­с­мър­т­ния герой, пожер­т­вал живота си за свят без войни, фашизъм, нацизъм и ксенофобия.

Альоша е памет, за да не се пов­тори сян­ката на мракобесието!

Лишеният от памет е обречен!

14.11.2017 г.

Управителен съвет на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз

Пред­седател:

Симеон Игнатов