Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Половин България не иска 10 ноември да бе идвал, Живков харесван от 41% и мразен от едва 17%

Половин България не иска 10 ноември да бе идвал, Живков харесван от 41% и мразен от едва 17%

Половин България не иска 10 ноември да бе идвал, Живков харесван от 41% и мразен от едва 17%

Бъл­гарите са раз­д­воени по въп­роса дали годините от Освобож­дението до 9 сеп­тем­ври 1944 г. са били добри или лоши години за Бъл­гария. Еднакъв е процен­тът на хората, които искат да живеят след 10 ноем­ври 1989 г. и преди 10 ноем­ври 1989 г. Бив­шият генерален сек­ретар на ЦК на БКП от 19561989 г. Тодор Жив­ков има 41% положителни оценки и едва 17% отрицателни. По-популярни исторически фигури от него са само Стефан Стам­болов, Петко Каравелов, Алек­сан­дър Стам­болийски, а равен с него по рей­тинг е цар Борис Трети.

Това са само част от основ­ните изводи на пър­вата част от национално пред­с­тавително проуч­ване на изс­ледовател­ски цен­тър „Тренд“, въз­ложено от Анд­рей Ковачев – член на Европейс­кия пар­ламент от групата на ГЕРБ и ЕНП. Изс­лед­ването е проведено в периода между 18 и 26 октом­ври 2017 г. сред 1005 пъл­нолетни бъл­гар­ски граж­дани по метода „лице в лице“. 41% от бъл­гарите са на мнение, че в периода от Освобож­дението до 1944 г. Бъл­гария е вър­вяла във вяр­ната посока. Поради историчес­ката близост със социалис­тичес­кия период, по-висок процент от запитаните успяват да асоциират с кон­к­ретни неща годините от 1944 г. до 1989 г. Тук преоб­ладават положител­ните оценки най-вече свър­зани със социал­ните пос­тижения на социалис­тичес­ката дър­жава– работа за всеки (16%), спокойс­т­вие (11%), без­п­латно здравеопаз­ване и образование (8% / 7%). След това идват негатив­ните асоциации като цен­зура и ограничаване на лич­ните свободи (5%), реп­ресии (4%), изолация и заб­рана за пътуване (2%). 52% споделят налаганото неп­рес­танно от 28 години твър­дение на медии и политици, че „комунис­тичес­кият режим е извър­ш­вал прес­тъп­ления”.

Пос­тавихме рес­пон­ден­тите в ситуация да избират в кой период биха пред­почели да живеят – в сегаш­ния, след 10 ноем­ври 1989 г. или в този преди промените. Общес­т­вото е напълно раз­д­воено в отговорите на този въп­рос, като всяка една от опциите събира по 41% от отговорите. По въз­рас­тов приз­нак само една пета от младите искат да живеят в периода преди 10 ноем­ври, докато над две трети от хората над 60 години, които реално са живели през социализма и при прехода, биха пред­почели социализ­мът, съоб­щават авторите на анкетата.

Интересно е, че бив­шите членове на ръковод­с­т­вото на БКП и организатори на събитията на 10 ноем­ври 1989 г. Анд­рей Луканов и Петър Младенов събират най-много високи стой­ности на отрицателни оценки. Положител­ното отношение към Желю Желев пък се споделя прак­тически във всички въз­рас­тови групи.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...