Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Елена Йончева: Кой, защо и как търгува с националната ни сигурност?

Елена Йончева: Кой, защо и как търгува с националната ни сигурност?

Елена Йончева: Кой, защо и как търгува с националната ни сигурност?

Разследващата журналистка и народен представител отговори на въпросите на вицепремиера Валери Симеонов относно филма й „Граница”

Народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева отговори на въп­росите на вицеп­ремиера Валери Симеонов, който той зададе пуб­лично относно докумен­тал­ния ѝ филм “Граница“. 

Във втор­ник вицеп­ремиерът написа във Фейс­бук: “Бях на премиерата на политически-рекламирания докумен­тален филм „Граница“ на Елена Йон­чева. Скучен, изнасящ поз­нати обс­тоятел­с­тва видео материал, пропаганда в стила на „един­с­т­вената истина“ и категорич­ните лозунги в духа на „Работ­ническо дело“. Имах чув­с­т­вото, че съм на пар­тийна сбирка на БСП и приятели. Ентусиазирана аудитория, атмос­фера на озлоб­ление, реван­шизъм и Народен съд от 1944 г.“ Симеонов зададе и пет въп­роса за филма. 

Ето и отговора на Йон­чева, който тя пуб­ликува също във Фейс­бук: 

Във връзка с докумен­тал­ния филм ““Граница“ Валери Симеонов, вицеп­ремиер на РБ, зададе пет въп­роса. Ето моят отговор. 

Уважаеми гос­подин вицеп­ремиер, 

Политическа отговор­ност за охраната на българо-турската граница, за защитата на национал­ната сигур­ност на Бъл­гария, носи министър-председателят Бойко Борисов. 

Ето защо смятам, че за изнесените факти в филма “”Граница”, уличаващи правител­с­т­вото в коруп­ция и тър­говия със сигур­ността на Бъл­гария, отговор­ност трябва да се търси от премиера. 

Той дължи отговор, както за пок­ровител­с­т­вото на бежан­ски канали от най-високите етажи на властта, така и за учас­тието на служители на Гранична полиция. 

Този отговор го дължи на нас, бъл­гарите. 

Въп­реки това, отговарям на въп­росите, пос­тавени от вас, г-н Симеонов…

1. Въп­рос:

“Убедена ли сте в твър­дението си, че оградата може да бъде раз­рязана от дете с клещи в ръка? Още повече, че на кад­рите ясно се виж­дат дебелите пана от стоманизирани елементи, раз­рязани със специализирана тех­ника.” 

Отговор: 

Оградата може да бъде срязана с ком­бинирани клещи. Въз­рас­тен човек може да се справи и с обик­новени, арматурни клещи. Дебелината на мрежата е 23 милиметра. (може да се види на 4.45 минута от началото на филма) 

Гранична полиция е наясно с лип­сата на ефек­тив­ност на едноредовото съоръжението, наречено тип “Б”. 

В писмо на ГП до облас­т­ния управител на Хас­ково от 11.02.2016 г. се казва след­ното: “От съб­раната до този момент инфор­мация и извър­шените проверки на място от ГДГП относно въз­п­репят­с­т­ващите свойс­тва на инженер­ното въз­п­репят­с­т­ващо съоръжение тип Б, ГДГП прави извода, че ефек­тив­ността на същото е занижена по отношение на времето на забавяне при опитите за нерег­ламен­тираното му преодоляване чрез изпол­з­ването на тех­нически сред­с­тва – клещи и други”. 

2. Въп­рос:

“Извес­тно ли Ви е, че причината за промяната на проекта от двуредова към едноредова ограда, бе зас­т­рашител­ното нарас­т­ване на бежан­с­кия поток в средата на 2015 г.?” 

Отговор: 

В жур­налис­тичес­кото раз­с­лед­ване “Граница” е посочено, че официал­ния аргумент за промяна на проекта от двуредова ограда към едноредова е поради засиления миг­ран­т­ски поток. 

(на 6.48 минута.) 

3. Въп­рос:

Извес­тно ли Ви е, че няма ограда, която да не може да бъде преодоляна със стълба? Дори 10-метровата ограда по границата между САЩ и Мек­сико може да бъде преодоляна с 15-метрова стълба? 

Отговор: 

Няма прег­радно съоръжение, което да не може да бъде преодоляно. Целта на оградата е да въз­пира, да забавя. Ограда на българо-турската ни граница се преодолява бързо и лесно, инфор­мацион­ната сис­тема за наб­людение на най-критичните учас­тъци не фун­к­ционира в продъл­жение на повече от две години и половина. 

Нап­равих срав­нение с гръц­ката ограда, изг­радена по сухопът­ната граница с Тур­ция, която според специалис­тите е изк­лючително ефек­тивна. Цената е 250 евро на линеен метър, без обс­луж­ващия път. Срав­нението с бъл­гар­с­кото прег­радно съоръжение, като качес­тво и цена, е смущаващо. 

(на 8 минута) 

4.Въпрос:

”Извес­тно ли Ви е, че дъл­жината на оградата не е 200 км., а 235.661 км., а стой­ността на съоръжението е около 180 млн. лв.?” 

Отговор: 

Ето какво казва пред БНТ, на 11.06.2017 г., Цветан Цветанов, пред­седател на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ и пред­седател на комисия по вът­решна сигур­ности: 

“Оградата е готова. Около 200 милиона лева струва оградата с Тур­ция.” 

Оградата е дълга 234 километра, 201 са изг­радени по времето на ГЕРБ

Цената, заедно с прилежащия обс­луж­ващ път, е около 1000 лева на линеен метър. 

5.Въпрос:

“Извес­тно ли Ви е, че шофьорът на джипа, който Ви возеше, е Христо Кап­съзов, бивш граничен полицай, увол­нен по обвинение за трафик през границата? Записът с изк­лючително цен­ният таен свидетел не е ли запис със същия този полицай, който много добре поз­нава пътеките и цените на трафика?” 

Отговор: 

Сред шофьорите и граж­даните, които са ми помагали в това раз­с­лед­ване, няма увол­нен служител от Гранична полиция. 

Относно свидетелят, който се съг­ласи да даде инфор­мация във филма: той е нас­тоящ служител в Гранична полиция, човек с много опит. В случай, че има инс­титуция, която да гаран­тира неговата сигур­ност, той е готов да свидетел­с­тва, да предос­тави кон­к­ретна инфор­мация. Както за налич­ните бежан­ски канали, така и за пок­ровител­с­т­вото на тези канали от високите етажи на властта. 

И нак­рая бих искала да напомня. На 9.06.2017 г. внесохме сиг­нал в прокуратурата и ДАНС за неред­ности при изг­раж­дането на съоръжението, приложили сме документи. 

Надяваме се, че съот­вет­ните органи ще нап­равят раз­с­лед­ване за това, как са похар­чени за бъл­гар­с­ката национална сигур­ност 200 милиона лева. Кой и как е тър­гувал с нашата национална сигур­ност?

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...