Надзиратели и съдебна охрана на протест в София

Надзиратели и съдебна охрана на протест в София

Заради финансовата криза в сектора все още има съдебни сгради в страната без охрана, предупредиха охранителите

Над­зиратели от зат­вора в София и служители от столич­ната съдебна охрана излязоха на протест пред зат­вора. 20 % увеличение на зап­латите, израв­няване на допъл­нител­ните въз­наг­раж­дения за специфични условия на труд с тези на полицаите, попъл­ване на незаетите щатове в зат­ворите и арес­тите и подоб­ряване на битовите условия. Това са основ­ните искания на над­зиратели и съдебна охрана, комен­тира аген­ция КРОСС. От исканията на протес­тиращите в Бюджет 2018, час­тично е отразено само това за зап­латите, но увеличението е 5-процентно. Унифор­мените нас­тояват да получават и повече пари за униформи — тол­кова, кол­кото и колегите им в МВР, съоб­щава БТА. От сис­темата отчитат, че има остра нужда от хора в двете дирек­ции на правосъд­ното ведом­с­тво. Лип­с­ват около 350 човека. Двата син­диката обаче обяс­няват, че с ниски зап­лати няма как да бъдат прив­лечени нови кадри. След­с­т­вие от финан­совата криза в сек­тора е фак­тът, че все още има съдебни сгради в страната без охрана. Според Красимир Беряков от син­диката на охранителите дори има сгради, които се охраняват от само един служител. На фона на меж­дународ­ния тероризъм, това не е добре. По този начин се дава въз­мож­ност на хора, които се прех­вър­лят от ИДИЛ към Европа да извър­шат дейс­т­вия, които не бива да се извър­ш­ват, комен­тира той. Бюджетът за сигур­ност в съдеб­ната сис­тема свър­шва всяка година през октом­ври и се налага да бъде попъл­ван, защото няма как дирек­циите, които осигуряват сигур­ността да спрат да работят, обяс­ниха протес­тиращите. В тяхна под­к­репа пред зат­вора, с трикольор на реверите, излязоха и служители от админис­т­рацията. Ако не бъде намерено финан­сиране и нашите искания за поредна година не бъдат чути, прис­тъп­ваме към организация на протес­тни дейс­т­вия от началото на пред­седател­с­т­вото на ЕС с всички синдикално-представени организации в страната, защото в целият сек­тор “Сигур­ност“ положението е едно — пари няма, предуп­реди Ивайло Григоров от Син­диката на служителите в зат­ворите. Замес­т­ник — правосъд­ният минис­тър Николай Проданов не се притес­нявал от факта, че нашите служители протес­тират. Това било в рам­ките на фун­к­ционирането на една демок­ратична дър­жава. Да има протести по време на нашето европ­ред­седател­с­тво, това не би било нещо страшно и извън­редно и нещо, което трябва извън­редно да се притес­няваме, демон­с­т­рира незаин­тересованост дър­жав­ният служител.