Над 37 % от населението на възраст над 20 години пуши активно

Над 37 % от населението на възраст над 20 години пуши активно

Отбелязахме Меж­дународ­ният ден без тютюнев дим. Според едно от пос­лед­ните национални проуч­вания у нас над 37 % от населението на въз­раст над 20 години пуши активно, а в пос­лед­ните години все по-надолу пада и границата на децата, които посягат към цигарите. Дан­ните сочат, че около 38 на сто от тях са правили опит да пушат цигари. По-голям е делът на момичетата. Става дума за въз­рас­товата група от 10 до 19 години. Всеки чет­върти ученик е нас­тоящ пушач, като относител­ният дял на момичетата е малко по-висок. Тревожен е фак­тът, че на 89, дори на 7 години и по-рано са запалили пър­вата си цигара. Йор­данка Илиева — РЗИ Велико Тър­ново би тревога, че дол­ната граница на пропуш­ване е около 10-годишна въз­раст. Инс­пек­торите от РЗИ в старата столица са категорични, че все по-трудно става и осъщес­т­вяването на кон­т­рола за спаз­ването на заб­раната за пушене на общес­т­вени места, тъй като често се случа дори да бъдат нападани по време на проверки. От 1 юни 2012 г. до 31 декем­ври 2016 г., кон­т­рол­ните органи са извър­шили повече от 850 хиляди проверки в дневни и нощни заведения в страната. Най-голям процент от тях са извър­ш­вани в София, Плов­див, Варна и Бур­гас. Резул­татът — издадени са 3 279 наказателни пос­танов­ления. Глобите въз­лизат на малко над 2 милиона лева.