Президентът: Политиците да се отчитат пред народа, а не пред Брюксел

Президентът: Политиците да се отчитат пред народа, а не пред Брюксел

Най-важно е българските граждани да бъдат убедени, че има реална борба с корупцията и с несправедливостта, която се шири в обществото, заяви Румен Радев

Няма сериозен нап­редък по препоръките на Европейс­ката комисия до момента, комен­тарите за него са противоречиви защото самият док­лад е наис­тина витиеват. Това заяви днес президен­тът Румен Радев преди началото на тър­жес­т­веното съб­рание във Военна академия „Г.С. Раков­ски“ по повод праз­ника на Сухопът­ните войски, предаде БГНЕС. Мисля, че бъл­гарите отдавна не раз­читат на тези док­лади, защото те измес­т­ват отговор­ността – вместо пред бъл­гар­с­ките граж­дани с тези док­лади бъл­гар­с­ките политици все повече се отчитат пред Брюк­сел. Най-важно е бъл­гар­с­ките граж­дани да бъдат убедени в ефек­тив­ността и справед­ливостта на нашата правосъдна сис­тема, да видят, че има реална борба с коруп­цията и с нес­п­равед­ливостта, която се шири в общес­т­вото. По темата за ревизията на приватизацион­ните сделки президен­тът каза, че тук говорим за две раз­лични неща: „едното е прег­лед на миналото, за което пар­тия ГЕРБ нас­тояват и което аз привет­с­т­вам, каза той. Но по-важно е да се фокусираме върху нас­тоящето и бъдещето. Защото докато гледаме кой какво е правел в миналото, в момента продъл­жават да текат крупни общес­т­вени поръчки. Какво правим с тях и с какви механизми ще раз­к­риваме, пресичаме и прес­лед­ваме коруп­цион­ните прес­тъп­ления“, запита Радев.

По повод Закона за кон­цесиите Радев заяви, че „крайно време е пол­зите от кон­цесиите да усещат не само кон­цесионерите, но и бъл­гар­с­ките граж­дани“. В словото си пред тър­жес­т­веното съб­рание по повод праз­ника на Сухопътни войски президен­тът заяви, че „днес нашите Сухопътни войски са нас­лед­ници на славни традиции. Той под­черта, че трябва да има ясен ангажимент на Бъл­гария да учас­тва в съз­даващата се европейска отб­рана. И че твърдо ще има увеличаване на бюджета за отб­рана. Според Радев модер­низацията на армията не означава само придобиване на нови бойни плат­форми, а касае и човеш­кият фак­тор.