Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Политолог: ГЕРБ се отдалечава от ролята на обединител и балансьор

Политолог: ГЕРБ се отдалечава от ролята на обединител и балансьор

Политолог: ГЕРБ се отдалечава от ролята на обединител и балансьор

ГЕРБ се отдалечава от ролята си на обединител и балан­сьор. Това каза в сут­реш­ния блок „Добро утро, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ политологът Борис Попиванов.

Поводът бяха вчераш­ните скан­дали в пар­ламента и поис­каната оставка на пред­седателя на Народ­ното съб­рание (НС) Димитър Глав­чев от БСП. По думите му образът на управ­лението ерозира чрез пос­тоян­ните скан­дали в пар­ламента, като често на общес­т­вото не става ясна причината за кон­ф­ликта между управ­ляващи и опозиция. “ГЕРБ не спазва соб­с­т­вената си линия на обединител в името на европ­ред­седател­с­т­вото, пар­ламен­тар­ните нападки не доп­ринасят голяма полза и за БСП, като решаваща роля в подобни ситуации има ДПС“, обясни Попиванов.

Ако пог­лед­нем исторически, ако се връщаме към аналогиите, голямата промяна в бъл­гар­с­ката политика, в бъл­гар­с­кото пар­ламен­тарно пред­с­тавяне през 1992 година стана, когато ДПС под­к­репи искането за сваляне на пред­седател на пар­ламента, на Стефан Савов, което беше пър­вата стъпка към падането на цялото правител­с­тво. Макар че сега положението не е такова и ДПС даже не са заявили отк­рито дали ще под­к­репят тази оставка, във всеки случай сиг­налите, които те дават показ­ват, че от около един месец насам ДПС втвър­дяват опозицион­ния си курс и се мобилизират като политическа пар­тия. Нещо, което е доста същес­т­вено и което корес­пон­дира като че ли с въз­г­ледите на самия почетен пред­седател Ахмед Доган“, комен­тира още политологът. Според Борис Попиванов общес­т­вото трябва да бъде изк­лючително притес­нено от поведението и тона в пар­ламента, които с всяка след­ваща година стават по-зле.

Зат­вър­ж­дава се тен­ден­цията Бъл­гария да се управ­лява преди всички с пос­танов­ления на Минис­тер­с­кия съвет от една страна и решенията на общин­с­ките съвети на мес­тно рав­нище от друга, тъй като властта се е отказала от реформи, в които и да е сек­тори“, добави той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...