Двойно увеличение на отказите за бежански статут у нас

Двойно увеличение на отказите за бежански статут у нас

За 4 месеца няма нито една подадена молба до Агенцията за интегриране на хора с такъв статут от нито една община в страната

Пред­седателят на Дър­жав­ната аген­ция за бежан­ците Петя Пър­ванова, обясни пред БНТ, че лицата от трети страни, потър­сили зак­рила у нас, са намалели пет пъти в срав­нение с миналата година. Отказите за предос­тавяне на бежан­ски или хуманитарен статут са се увеличили два пъти. В момента в цен­т­ровете има под 20 % заетост от целия капацитет. Преди години имаше забавяне на процедурите поради големия брой лица, които тър­сеха зак­рила. В момента всички забавени преки преписки са прик­лючени, комен­тира Пър­ванова.

Тази година има около 3 400 човека, които са ново регис­т­рирани, потър­сили зак­рила и има повече от 12 000 решения, които са издадени. Около 8283 % от индивидуал­ните админис­т­ративни актове се пот­вър­ж­дават от съда. Съдеб­ната фаза на процедурата се осъщес­т­вява в законовите срокове, допълни пред­седателят на Дър­жав­ната аген­ция за бежан­ците. 130 души нап­ример са в Регис­т­рационно приемател­ния цен­тър в квар­тал Враж­дебна. Това е около една трета от капацитета му. Около 30 деца посещават училище или заниманията, които организират за тях от неп­равител­с­т­вени организации. При получаване на статут на бежанец, трябва в 14 дневен срок да напус­нат цен­търа. След това трябва да намерят работа и да започ­нат да издър­жат семейс­т­вата си с правата и задъл­женията на бъл­гар­ски граж­дани. Пос­танов­ление на МС от юли месец тази година регулира по нов начин реда за интег­рация на хората получили статут на бежанци. Според него кметовете на общините трябва да подават заяв­ления за броя на бежан­ците, които желаят да интег­рират в съот­вет­ната община. Оказва се обаче, че тази наредба все още изненадва повечето кмет­с­тва, няколко месеца след ней­ното пос­танов­ление. От Национал­ното сдружение на общините пък обяс­ниха, че не са запоз­нати с промяната — според тях Аген­цията за бежан­ците трябва да търси общините, а не обрат­ното — и така за 4 месеца няма нито една подадена молба до Аген­цията за интег­риране на хора с такъв статут от нито една община в страната. До 30 сеп­тем­ври тази година са подадени 370 молби за зак­рила на неп­рид­ружени непъл­нолетни и малолетни деца и само една трета от тях са записани в училище, съобщи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, която откри кон­ферен­цията “Младите в Европа — по-добрата Европа“. Загиналите и пропъдени в изг­нание деца не са статис­тика, категорична бе Йотова. Тя предуп­реди, че в целия свят близо 50 милиона деца са били прокудени, а 28 милиона от тях са раз­селени от домовете си в резул­тат на кон­ф­ликт. Вицеп­резиден­тът цитира данни на УНИЦЕФ, според които от 2016 г. всеки ден по две деца умират, бягайки от война. Общият брой на децата бежанци и миг­ранти, които бягат сами, се е увеличил пет пъти в срав­нение с 2010 г. През 20152016 г. над 300 хиляди неп­рид­ружени или раз­делени деца са регис­т­рирани в 80 дър­жави, а през 20102011 г. са били 66 хиляди, над един милион са децата бежанци в Тур­ция, а неп­рид­ружените деца са 92 процента от тези, които прис­тигат в Италия. Според “Европол“ 10 000 са без­с­ледно изчез­налите деца от началото на бежан­с­ката криза, посочи още вицеп­резиден­тът.