Делото за радикален ислям продължава в Пловдивския апелативен съд

Делото срещу Ахмед Муса за раз­п­рос­т­ранение на радикален ислям продъл­жава в Плов­див­с­кия апелативен съд. По пов­диг­натите спрямо под­съдимия обвинения за проповяд­ване на антидемок­ратична идеология, за членуване в край­ната организация “Ал Уакф ал Ислями“ и за призиви към вер­ска омраза, магис­т­ратите му наложиха общо наказание две години лишаване от свобода, а неговите съучас­т­ници бяха освободени от наказателна отговор­ност и им беше наложено админис­т­ративно наказание — глоба. Делото се раз­г­лежда за втори път, след като Вър­хов­ният касационен съд отмени присъдата на Плов­див­с­кия апелативен съд и го върна за ново раз­г­леж­дане от друг съдебен със­тав. В пър­вото заседание съдът наз­начи съдебно-техническа, както и ком­п­лек­сна тюр­кологична, арабис­тка и теологическа екс­пер­тиза, която да установи раз­личията в ислям­с­ката религия и същ­ността на религиоз­ните учения ханефизам, салафизам и уахабизам.

Теологът Сафер Хасанов не е изгот­вил своята част от ком­п­лек­с­ната екс­пер­тза поради други ангажименти от личен и професионален харак­тер. Заради това от прокуратурата поис­каха заличаването му от делото, комен­тира Би Ти Ви. От защитата на обвиняемите обаче се противопос­тавиха на това искане, тъй като ком­п­лек­с­ната екс­пер­тиза е от изк­лючителен харак­тер за решаване на казуса.