Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Съдът на ЕС тълкува дали “такса сградна инсталация“ е законна

Съдът на ЕС тълкува дали “такса сградна инсталация“ е законна

Съдът на ЕС тълкува дали “такса сградна инсталация“ е законна

Съдът на Европейс­кия съюз (СЕС) ще тъл­кува дали е допус­тимо начис­ляването на “такса сградна инс­талация“, когато отдел­ните пот­ребители са се отказали от цен­т­рал­ното отоп­ление. СЕС ще даде задъл­жително тъл­куване и относно това дали е допус­тимо плащането на топ­лин­ната енер­гия за сградна инс­талация да се раз­п­ределя пропор­ционално на отоп­ляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количес­тво топ­линна енер­гия в обекта, комен­тира Нюз.бг. Тъл­куванията на СЕС са след запит­ване на бъл­гар­с­ките съдилища за това как да се прилага правото на ЕС в бъл­гар­ски условия при дос­тав­ката на цен­т­рално отоп­ление на пот­ребители. От своя страна самото запит­ване е по повод дело на сдружението с нес­топан­ска цел “Сдружение за правна помощ на пот­ребителите“, според което се наб­людава пробив в наложената прак­тика бъл­гар­с­кият съд да тъл­кува раз­поред­бите на правото на Европейс­кия съюз. Сдружението от дълго време работи в посока за подоб­ряване на проз­рач­ността в отношенията между тър­говци и пот­ребители в енер­гий­ния сек­тор и за налагане на европейс­ката рег­ламен­тация за защита на пот­ребителите в Бъл­гария. В този смисъл сдружението е предявило и спечелило на три инс­тан­ции колек­тивен иск срещу общите условия на ЕВН „Елек­т­рос­наб­дяване”, както и е предявило два колек­тивни иска в Окръжен съд Плов­див и в Софийски град­ски съд срещу нелоял­ната прак­тика на ЕВН Бъл­гария „Топ­лофикация” и „Топ­лофикация София” да начис­ляват сметки за непоис­кана дос­тавка на топ­линна енер­гия.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...