Децата в интернатите ще получават джобни пари

Децата в интернатите ще получават джобни пари

Те ще имат по 33 лв.на месец за лакомства

Проект на образовател­ното минис­тер­с­тво пред­вижда за първи път учениците във въз­питател­ните училища да получават месечни стипен­дии, съобщи „Нова телевизия”. Наричат ги „деца в кон­ф­ликт със закона”. В интер­ната са през цялата година, рядко се виж­дат с близ­ките си и често дори за една вафла раз­читат един­с­т­вено на себе си. Когато дечицата, които имат някакви парички, влизат в магазина, другите, които нямат, остават отвън. Много е тежко да си с децата отвън и не можеш да ги пог­лед­неш в очите, защото нямаш отговор. Джобни не са пред­видени и, за съжаление, доста време се загуби относно този въп­рос, припомни Ангел Рой­бов, дирек­тор на СПИ „Христо Ботев”. Ако имаме наши пари соб­с­т­вени ще бъде по-добре, няма да искаме, ще дадем от нас, защото не може да искаме всеки път от дирек­тора, казва ученик в социално-педагогически интер­нат „Христо Ботев” в с. Вар­ненци. Пред­вижда се 27-те ученици в социално-педагогическия интер­нат в с. Вар­ненци и в другите въз­питателни училища да получават по 33 лв. всеки месец. Сумата според преподавателите им не е голяма, но ще ги пред­пази от това да работят за стотинки или да отк­рад­нат.

Тези ученици също имат своите ежед­невни нужди, необ­ходимости и пот­реб­ности. Така че това е стъпка нап­ред в правил­ната посока – да могат да си купят нещо със соб­с­т­вените си пари, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михай­лова по „Нов телевизия”.

В момента у нас има 4 въз­питателни училища и един дейс­т­ващ социално-педагогически интер­нат. В тях са нас­танени над 100 деца на въз­раст между 8 и 18 години.