Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Започна кандидатстването за европейски стипендии за зимния семестър

Започна кандидатстването за европейски стипендии за зимния семестър

Започна кандидатстването за европейски стипендии за зимния семестър

Стипен­диите за успех и за специални пос­тижения за зим­ния семес­тър на учеб­ната 2017/2018 г. започна вчера. Студен­тите могат да попъл­ват и подават фор­мулярите си до 14 януари 2018 г. на адрес http://eurostipendii.mon.bg. Класирането ще бъде пуб­ликувано на 8 фев­руари 2018 г. Пъл­ният график с всички срокове и правила на кам­панията са качени на посочената интер­нет страница, но могат да се намерят и във всяко висше училище. Стипен­дии за успех могат да получават само студен­тите от приоритет­ните професионални нап­рав­ления във вис­шите училища в страната. Раз­мерът е 150 лв. месечно, като се изп­лащат сред­с­тва за петте месеца от семес­търа. Стипен­дията за специални пос­тижения е еднок­ратна и е в раз­мер на 300 лв. Един студент може да получи до три такива в рам­ките на един семес­тър, като условието е да се обучава в редовна форма независимо от специал­ността. Получаването на европейски стипен­дии става независимо дали студен­тите взимат стипен­дии и от дър­жав­ния бюджет. Това е пос­лед­ният чет­върти семес­тър от реализирането на пър­вата фаза на проект „Студен­т­ски стипен­дии – фаза 1“, съфинан­сиран от Европейс­ките струк­турни и инвес­тиционни фон­дове по Оперативна прог­рама „Наука и образование за интелиген­тен рас­теж“ 20142020. От началото му близо 30 000 студенти са получили стипен­дии на стой­ност почти 23 млн. лв.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...