Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът: Форматът „16 плюс 1” е нови работни места и иĸoнoмичecĸи растеж

Премиерът: Форматът „16 плюс 1” е нови работни места и иĸoнoмичecĸи растеж

Премиерът: Форматът „16 плюс 1” е нови работни места и иĸoнoмичecĸи растеж

На срещата между правител­с­т­вата на Китай и страните в Цен­т­рална и Източна Европа Бойко Борисов изтъкна, че ще се тър­сят инвес­тиции за автомагис­т­ралите „Хемус“ и „Черно море“ и за жп линията Русе – Варна

Без да има харак­тер на меж­дународна организация, форумът „16+1” излъчва силни сиг­нали на стабил­ност, доб­ронамереност, сът­руд­ничес­тво, тър­сене на общи под­ходи и решения, посочи министър-председателят Бойко Борисов. В изказ­ването си на пленар­ната сесия на Срещата на лидерите на страните от Цен­т­рална и Източна Европа и Китай той отбеляза, че провеж­даните срещи и приеманите документи по инициативата са в унисон с идеите и прин­ципите на ЕС като отвореност, равно третиране на всички и взаимна изгода. По думите му инициативата е принос към сът­руд­ничес­т­вото между Европа и Китай и между ЕС и Китай – посока, в която Бъл­гария ще продължи да работи и за в бъдеще.

Бъл­гар­с­кият премиер посочи, че след стар­тирането през 2012 г. на механизма за редовни срещи между ръководителите на Китай и страните от ЦИЕ китайс­ките ком­пании са засилили присъс­т­вието си в областта на инф­рас­т­рук­турата в този регион. „Раз­читаме на китайс­кото правител­с­тво актив­ното сът­руд­ничес­тво и двус­т­ран­ните интереси да намерят израз в праг­матич­ния под­ход и да доведе до реализирането на кон­к­ретни проекти“, каза Борисов, като изтъкна, че за Бъл­гария те са свър­зани основно с изг­раж­дането на автомагис­т­ралите „Хемус“ и „Черно море“, както и на жп линията Русе – Варна. Другите въз­мож­ности за сът­руд­ничес­тво са в енер­гетиката, сел­с­кото стопан­с­тво, индус­т­риал­ните зони, елек­т­рон­ната тър­говия, иновациите, медицината. По думите му реализацията на проекти в тези области ще доведе до отк­риването на нови работни места, повишаване стан­дарта на живот и нов тласък на иĸoнoмичecĸия рас­теж.

Бъл­гар­с­кото правител­с­тво е готово за активно сът­руд­ничес­тво при ясно очер­тани и взаим­ноиз­годни условия за двете страни. Необ­ходимо e да се излезе извън остарялата схема на кредитиране с дър­жавни гаран­ции, да се тър­сят нови и гъв­кави под­ходи като нап­ример публично-частното пар­т­ньор­с­тво, под­черта Бойко Борисов.

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...