Корнелия Нинова: Да се обединим срещу тези, които поругават героите на България

Корнелия Нинова: Да се обединим срещу тези, които поругават героите на България

В нашата история има събития и имена, които през всички години са олицет­ворявали национал­ния ни идеал и гор­дост. Едно такова име е Васил Лев­ски. Всички се къл­нем в неговата мечта за „чиста и свята репуб­лика“ и се стремим да пос­тиг­нем завета му –бъл­гар­с­кият народ да бъде равен на другите европейски народи. Бъл­гар­с­кият министър-председател Бойко Борисов обаче сравни Лев­ски с нелегал­ните миг­ранти по след­ния начин: „Оградата била пад­нала, ами преди нямаше ограда! Ама прес­качали я. Той и Лев­ски щеше да я прес­кочи, ако беше жив“. Остро осъж­даме това изказ­ване и нас­тояваме Бойко Борисов да се извини на народа ни. Над всяка пар­тия, над всеки политик стоят свети за Бъл­гария лич­ности. Във времето на раз­деление, в което живеем, останаха твърде малко неща, които ни събират. Нека се обединим и не поз­воляваме на никого да поругава национал­ните ни герои.