Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентарната група на БСП подкрепя Корнелия Нинова

Парламентарната група на БСП подкрепя Корнелия Нинова

Парламентарната група на БСП подкрепя Корнелия Нинова

Левицата в пар­ламента се противопос­тавят на манипулациите, идващи от управ­ляващите, критикуват и мненията, изразени от социалис­тите първо в медиите, а не пред колеги и другари

Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ остро осъжда опитите пред­седателят на групата да бъде оклеветен чрез неп­рекъс­натото внушаване на манипулирана инфор­мация. 

Това се заявява в позиция на депутатите от левицата. 

За нас не е изненада, че политичес­кият ни опонент се опитва да отв­лече вниманието от наболелите проб­леми днес и да дис­к­редитира най-голямата опозиционна пар­ламен­тарна група. Това е техен стил на поведение. 

ПГ на “БСП за Бъл­гария“ твърдо стои зад пред­седателя си. Всяко мнение, изразено пред медиите, но не и пред групата, пос­тига само едно — руши авторитета и пречи на групата да заяви ясно своята опозицион­ност и алтер­натива. 

Раз­г­раничаваме се от подобно поведение. То не изразява нито политиките ни, нито раз­бирането ни за политика, завър­ш­ват позицията си депутатите от БСП

Внасят вота на недоверие на 17 януари, темата ще е коруп­ция

Левицата и ДПС внасят вота на недоверие на 17 януари 2018. Темата ще е коруп­цията. Ще бъдат изнесени кон­к­ретни факти, които до този момент не са извес­тни.

Това съобщи лидерът на левицата Кор­нелия Нинова след прик­лючилите преговори с ДПС.

Тема коруп­ция. В момента екипите ще извадят кон­к­рет­ните случаи. На 10 януари трябва да сме готови. Това е пър­вата сряда след вакан­цията с мотивите, на 17 внасяме в деловод­с­т­вото. Няма вариант вотът да е за цялос­тна политика. Когато работ­ният екип нап­рави кон­к­рет­ните случаи, защото няма да си говорим ей така, просто за коруп­ция. Ще имате много кон­к­ретни случаи. Случаи, които досега не сме обявявали, заяви Кор­нелия Нинова.

Пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ отбеляза, че вот ще има и на днеш­ната среща са уточ­нили тай­минга. Темата е свър­зана с коруп­цията, но тъй като коруп­ция има във всички сек­торни политики, работ­ната група като седне да пише мотивите, ще се кон­к­ретизира, посочи той. Много голяма е темата, малко е времето, комен­тира Карадайъ. Попитан как ще се въз­п­риеме от европейс­ките ни пар­т­ньори вот на недоверие в началото на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС, пред­седателят на ДПС отговори: “Много положително“.

Това е пър­вият вот на недоверие към третия кабинет на Бойко Борисов от началото на ман­дата.

Опозицията пита властта за най-скандалните приватизационни сделки на прехода

БСП пита БНБ, КЗК, Аген­цията за приватизация и други инс­титуции за ключови приватизационни сделки. 

От левицата искат договорите и докумен­тите за произ­ход на сред­с­т­вата на купувачите. 

Сред дружес­т­вата, за които са подадени заяв­ления за дос­тъп до инфор­мация, са: “СИБАНК“; “Пам­порово“ АД; “Бул­гар­табак — хол­динг“; “Бъл­гар­ска телекомуникационна ком­пания“; “Химко“ АД; “Крамиковци“ АД и елек­т­рораз­п­ределителни дружес­тва, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП

В писмо до Аген­цията за приватизация и след­п­риватизационен кон­т­рол от левицата искат копия на приватизацион­ните договори и договорите за прех­вър­ляне на правото на соб­с­т­веност върху акции от капитала на въп­рос­ните дружес­тва, както и докумен­тите за произ­ход на сред­с­т­вата на купувачите. 

С писмо до Комисията за защита на кон­курен­цията и БНБ социалис­тите питат дали въп­рос­ните са се произ­насяли за даване на раз­решение за извър­ш­ване на сделки във връзка със “СИБАНКЕАД и какви са били мотивите им за това. 

Припом­няме, че на пос­лед­ното си заседание Изпъл­нител­ното бюро на БСП взе решение за изис­кане на инфор­мацията за това как и с какви сред­с­тва на купувачите е осъщес­т­вена приватизацията на посочените дружес­тва.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие