Протести в Благоевград заради загиналото момиче на пешеходна пътека

Протести в Благоевград заради загиналото момиче на пешеходна пътека

Студен­тите в Благоев­г­рад отново протес­тираха срещу вой­ната по пътищата вчера. Протес­тиращите и този път блокираха движението по улица “Славянка“. В 7.30 часа студенти и мес­тни жители отново излязоха на протест на мяс­тото, където във втор­ник на пешеходна пътека камион блъсна и уби на място 19-годишната студен­тка Фатиме Колашева. Протес­тиращите нас­тояха кръс­товището между улиците “Славян­ска“ и “Дой­ран“, където стана инциден­тът, да бъде обезопасено. За това студен­тите пред­ложиха да бъде сложена светофарна уредба или да се изг­ради кръгово кръс­товище. Пешеход­ната пътека, на която загина студен­т­ката, беше отрупана с цветя, а колегите и приятелите на загиналото момиче дър­жаха нейни снимки с черна лента. Те са категорични, че ще продъл­жат мъл­чаливото си бдение, докато инс­титуциите не нап­равят необ­ходимото, за да се обезопаси улицата, която е една от най– натоварените в града, съобщи БНР. По-късно студен­тите тръг­наха на мирно шес­т­вие към сградата на общината. Те блокираха входа на общината с желание да раз­говарят с кмета Атанас Кам­битов, който уважи искането им. Протес­тът вчера също беше под­к­репен от мес­т­ните жители, които призоваха за повече внимание на пътя, за да не стават такива трагедии. Живата верига блокира движението в района на студен­т­с­ките общежития за близо 30 минути. От община Благоев­г­рад съоб­щиха, че се е провело извън­редно заседание на Комисията по безопас­ност, на което са били набелязани мерки за обезопасяването на въз­ловите места в града. Общината пред­вижда на опас­ните места да се пос­тави релефна пътна мар­кировка и да се обособят еднопосочни улици в цен­т­рал­ната част на облас­т­ния град.

Начал­никът “Пътна полиция“ в Благоев­г­рад Данаил Стоицов заяви пред БНТ, че органите на реда осъщес­т­вяват всекид­невен и неп­рекъс­нат кон­т­рол в целия град, включително и на кръс­товището, където вчера загина студен­т­ката.

Кметът на Благоев­г­рад Атанас Кам­битов също комен­тира трагич­ния инцидент и протеста на граж­даните. По думите му често се получават сиг­нали за въп­рос­ното кръс­товище. Много от тях били за неп­равилно пар­кирани коли, но районът не е пок­рит от синя зона и общината няма право да репат­рира автомобилите. Според него на мяс­тото на инцидента не може да се изг­ради кръгово кръс­товище, а светофар би натоварил много движението по улицата.