Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова уличи Цветанов в лъжа

Корнелия Нинова уличи Цветанов в лъжа

Корнелия Нинова уличи Цветанов в лъжа

ГЕРБ пращат конвенцията в Конституционния съд. Готвят се да променят конституцията, ако КС одобри гей браковете

Цветан Цветанов лъже, че по време на заседание на съвета на ПЕС в Лисабон съм под­к­репила кон­вен­цията, написа в профила си във фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

“Във връзка с горещия дебат “за” и “против” ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, г-н Цветан Цветанов лъже, че по време на заседание на съвета на ПЕС в Лисабон съм под­к­репила кон­вен­цията“, казва в профила си в социал­ната мрежа лидерът на БСП.

“На нито един меж­дународен форум не съм гласувала за нея. ГЕРБ, очевидно пол­з­вайки вът­решна инфор­мация от ПЕС, под­веж­дат бъл­гар­с­ките граж­дани. Те показ­ват списък с регис­т­риралите се за учас­тие във форума, пред­с­тавяйки го като списък на гласувалите“, продъл­жава тя.

И под­чер­тава в зак­лючение: “Позицията ми е пос­ледователна и ще остане такава отначало и док­рай. И като политик, и като жена винаги ще се боря за правата на жените. Но също така винаги ще се боря против това жените да бъдат упот­ребявани като знаме за налагане насила на бъл­гар­с­кото общес­тво на джен­дър идеологията и т.нар.социален, а по същес­тво трети пол, както и срещу въвеж­дането им в бъл­гар­с­ките училища. Да пазим децата.“

Искам да раз­сея всякакво съм­нение — никакво отс­тъп­ление от референ­дума за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, а редак­ция на въп­роса. Това каза пред жур­налисти в Народ­ното съб­рание лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, предаде „Фокус“. „Знаем какво е мнението на повечето бъл­гари, излязоха и социологически проуч­вания, че повечето са против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“, аргумен­тира се лидерът на БСП

Въп­росът трябва да бъде зададен така, че отговорът да е 50% “Да“. Законът за референ­думите така е написан някога, че се изис­к­ват 50% плюс 1 да бъдат отговорите, за да бъде валиден“, обясни Кор­нелия Нинова.

Също вчера стана ясно, че ГЕРБ реши да сезира Кон­с­титуцион­ния съд по темата за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Най-върховният съдебен орган ще трябва да се произ­несе по всички въп­роси, които смущават против­ниците на кон­вен­цията и които не намериха отговор и на пос­лед­ното голямо общес­т­вено обсъж­дане по темата, организирано от най-голямата управ­ляваща пар­тия. Тревож­ното в случая идва от думите на пред­седателя на Прав­ната комисия Данаил Кирилов, който заяви, че ако съдът отк­рие в Кон­вен­цията прос­ловутия трети пол и задъл­жение да въведем чрез законодател­с­т­вото си гей браковете, как­вито са най-големите опасения, то тогава ще се търси пар­ламен­тарно съг­ласие за промяна на основ­ния закон. Тоест, от ГЕРБ са готови не просто силово да наложат кон­вен­цията, но и да въведат гей браковете като кон­с­титуционна норма, ако така пос­танови тъл­кувател­ното решение на КС и Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Иначе, депутатът Тома Биков обяви, че ГЕРБ се придър­жали към…християнските цен­ности.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...