Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова уличи Цветанов в лъжа

Корнелия Нинова уличи Цветанов в лъжа

Корнелия Нинова уличи Цветанов в лъжа

ГЕРБ пращат конвенцията в Конституционния съд. Готвят се да променят конституцията, ако КС одобри гей браковете

Цветан Цветанов лъже, че по време на заседание на съвета на ПЕС в Лисабон съм под­к­репила кон­вен­цията, написа в профила си във фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

“Във връзка с горещия дебат “за” и “против” ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, г-н Цветан Цветанов лъже, че по време на заседание на съвета на ПЕС в Лисабон съм под­к­репила кон­вен­цията“, казва в профила си в социал­ната мрежа лидерът на БСП.

“На нито един меж­дународен форум не съм гласувала за нея. ГЕРБ, очевидно пол­з­вайки вът­решна инфор­мация от ПЕС, под­веж­дат бъл­гар­с­ките граж­дани. Те показ­ват списък с регис­т­риралите се за учас­тие във форума, пред­с­тавяйки го като списък на гласувалите“, продъл­жава тя.

И под­чер­тава в зак­лючение: “Позицията ми е пос­ледователна и ще остане такава отначало и док­рай. И като политик, и като жена винаги ще се боря за правата на жените. Но също така винаги ще се боря против това жените да бъдат упот­ребявани като знаме за налагане насила на бъл­гар­с­кото общес­тво на джен­дър идеологията и т.нар.социален, а по същес­тво трети пол, както и срещу въвеж­дането им в бъл­гар­с­ките училища. Да пазим децата.“

Искам да раз­сея всякакво съм­нение — никакво отс­тъп­ление от референ­дума за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, а редак­ция на въп­роса. Това каза пред жур­налисти в Народ­ното съб­рание лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, предаде „Фокус“. „Знаем какво е мнението на повечето бъл­гари, излязоха и социологически проуч­вания, че повечето са против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“, аргумен­тира се лидерът на БСП

Въп­росът трябва да бъде зададен така, че отговорът да е 50% “Да“. Законът за референ­думите така е написан някога, че се изис­к­ват 50% плюс 1 да бъдат отговорите, за да бъде валиден“, обясни Кор­нелия Нинова.

Също вчера стана ясно, че ГЕРБ реши да сезира Кон­с­титуцион­ния съд по темата за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Най-върховният съдебен орган ще трябва да се произ­несе по всички въп­роси, които смущават против­ниците на кон­вен­цията и които не намериха отговор и на пос­лед­ното голямо общес­т­вено обсъж­дане по темата, организирано от най-голямата управ­ляваща пар­тия. Тревож­ното в случая идва от думите на пред­седателя на Прав­ната комисия Данаил Кирилов, който заяви, че ако съдът отк­рие в Кон­вен­цията прос­ловутия трети пол и задъл­жение да въведем чрез законодател­с­т­вото си гей браковете, как­вито са най-големите опасения, то тогава ще се търси пар­ламен­тарно съг­ласие за промяна на основ­ния закон. Тоест, от ГЕРБ са готови не просто силово да наложат кон­вен­цията, но и да въведат гей браковете като кон­с­титуционна норма, ако така пос­танови тъл­кувател­ното решение на КС и Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Иначе, депутатът Тома Биков обяви, че ГЕРБ се придър­жали към…християнските цен­ности.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...