Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Димитър Иванов: Бойко Борисов премина своя връх като национален лидер

Проф. Димитър Иванов: Бойко Борисов премина своя връх като национален лидер

Проф. Димитър Иванов: Бойко Борисов премина своя връх като национален лидер

Лидерът Румен Радев върви във възходяща линия, заяви експертът по национална сигурност и лидерство по Канал 3

В интервю за Канал 3 проф. Димитър Иванов – дирек­тор на Инс­титута по лидер­с­тво при УниБИТ отбеляза, че премиерът Бойко Борисов е преминал своя връх като лидер, докато президен­тът Румен Радев тепърва ще върви във въз­ходяща линия. По повод събитията от 4 фев­руари 1997 г., проф. Иванов припомни, че има един урок, който бъл­гар­с­ките политици и пар­тийни водачи трябва да научат от случилото се тогава, и това е урокът за национал­ното единение. Тази дата е знаменателна за новата бъл­гар­ска история. Не заради това, че една пар­тия падна от власт и на мяс­тото й дойде друга. А за начина, по който стана това, и за единението през „стис­нати зъби” на водачите на БСП и СДС тогава, припомни още той. Професор Иванов допълни, че случилото се през 1997 г. е напълно в посоката на историята, която налагаше тогаваш­ният еднополюсен световен ред и припомни думите на тогаваш­ната пос­ланичка на САЩ Ейвис Боулън, която приз­нава, че задачите на мисията, ръководна от нея са „да не се вър­нат комунис­тите на власт и да не се увеличи влиянието на Русия в Бъл­гария”. Нещата, които се раз­виха след 4 фев­руари в админис­т­рацията на Иван Кос­тов и на Симеон Сак­с­кобург­гот­ски, дори и на трой­ната коалиция на Сер­гей Станишев — това бе пролиберален, продесен капиталис­тически курс на раз­витие на Бъл­гария, припомни специалис­тът по лидер­с­тво.

Посоката беше зададена от светов­ния гос­подар, от глобал­ния фак­тор, заяви проф. Иванов, но под­черта, че днеш­ният, динамично променящ се свят е вече многополюсен, че неолиберал­ният световен ред е в тежка сис­темна криза.

На въп­рос дали има ли лидер­ски сблъсък между дър­жав­ният глава Румен Радев и премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, проф. Иванов нап­рави уговор­ката, че без­с­порно и Бойко Борисов, и Румен Радев са национални лидери. Лидерът е точ­ният човек, в точ­ното време на точ­ното място, припомни класичес­ката дефиниция проф. Димитър Иванов. Той допълни, че за ефек­тив­ното лидер­с­тво е необ­ходимо да има идея, вдъх­новение и импулс: „За да бъдеш водач, трябва да имаш кауза, с която да вдъх­новиш хората, а и да умееш да ги запалиш”, комен­тира екс­пер­тът. Това трябва да е под­х­ранено и с мъж­кото у теб, за да дадеш личен пример и да можеш да кажеш „Нап­ред, след мен!”. Димитър Иванов смята, че между двамата в момента има раз­лика в потен­циала и времето за тях­ната реализация. Национал­ният лидер Бойко Борисов е минал пика си, жиз­нения си цикъл. Докато лидерът Румен Радев е още във въз­ходяща траек­тория. Проф. Иванов напомни, че вторият човек в ГЕРБ – Цветан Цветанов често пов­таря, че президен­тът не е обединител на нацията и си поз­волявал да има мнение, раз­лично от това на управ­ляващите. Излиза, че в ГЕРБ имат претен­цията, че изразяват национални становища, и всеки, който не е съг­ласен – видите ли – работел за раз­кол. Това не е правилна позиция, категоричен е проф. Иванов. Реп­ликата за атрофиралата пар­ламен­тарна репуб­лика може да не е док­рай въз­питана, но ако срав­ним рей­тинга на президента и на пар­ламента, ще видим, че са на двата полюса, комен­тира професорът. Според проф. Иванов е необ­ходимо и двете страни да загър­бят противоречията си, както е казал Стам­болов и „да ги положат пред олтара на Отечес­т­вото”. И всички да знаят чии интереси защитават – не соб­с­т­вените, не кор­поратив­ните, а един­с­т­вено общ­нос­т­ните.

Правител­с­т­вата у нас не падат, а биват сваляни, отговори на въп­рос проф. Иванов на базата на почти 40 годиш­ното си наб­людение на политичес­ките процеси у нас. Не съм убеден, че БСП и Кор­нелия Нинова могат да свалят правител­с­т­вото „Борисов 3”, но то отива към самос­валяне. Дори на кон­ферен­цията на ГЕРБ бяха изразени опасения, че правител­с­т­вото на ГЕРБ би могло да бъде свалено от ГЕРБ, припомни той. Аргумен­тите професорът обобщи така – десет години едни и същи лица, едни и същи думи и обещания, и за съжаление – едни и същи лоши резул­тати, завърши професор Димитър Иванов.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...