Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Нужна е Софийска конвенция срещу демографската катастрофа

Корнелия Нинова: Нужна е Софийска конвенция срещу демографската катастрофа

Корнелия Нинова: Нужна е Софийска конвенция срещу демографската катастрофа

Демократичен ли е този натиск от ПЕС, попита реторично лидерката на БСП

Нямам обяс­нение защо се получи такава истерия и такъв натиск за  Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. В политичес­кия си живот,  доста натиск съм преживяла, такова нещо не ми се е случ­вало. Не може ли със същия натиск и сила да нап­равим Софийска кон­вен­ция за демог­раф­с­ката криза и всички европейски дър­жави, които са в такава криза, да решим, че ще нап­равим всичко за проб­лема. И младите да остават в Бъл­гария, и да се раж­дат бъл­гар­чета“. Това попита пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред Нова телевизия. Тя обясни, че истин­с­ката същ­ност на тек­с­товете проличава не тол­кова в Кон­вен­цията, а от т. нар. обяс­нителен док­лад към нея на Съвета на Европа. „В него се обяс­нява всеки член от Кон­вен­цията и истината тук лъсва. Може би нес­лучайно този док­лад не беше прид­ружаващ решението на МС за одоб­рението“, комен­тира тя. Нинова цитира чл.53 от този док­лад: „Определени групи физически лица могат също да се сблъс­кат с дис­к­риминация, въз основа на тях­ната полова иден­тич­ност, което с прости думи означава, че полът, с който те се иден­тифицират не е в съот­вет­с­т­вие с пола, който им е отреден по рож­дение. Това включва някои категории лица като нап­ример: транс­сек­суални, тран­вес­тити, травес­тити и други групи от хора, които не отговарят на това, което общес­т­вото е отредило като принад­лежащо към категорията на мъжете или жените“. „Чл.311 — страните по Кон­вен­цията, се изис­ква да приз­наят, че насилието, свър­зано с пола, може да придобие раз­мери на прес­лед­ване и да доведе до предос­тавяне на статут на бежанец“, посочи още тя. По ней­ните думи това са раз­лични хора, на които на тази база, трябва да им се даде статут на бежанец. „В док­лада има и за образованието в училище, където се казва, че на базата на тези пос­тановки там, където е въз­можно, да се въведат в училищ­ните прог­рами обучения за нес­тан­дар­т­ните роли на пола. Виж­дате какво започна още преди да е ратифицирана кон­вен­цията — раз­лични енцик­лопедии тръг­наха в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво, комикси за деца в тази посока“, каза още лидерът на БСП. Нинова обясни, че в един референ­дум има инфор­мационна кам­пания. „Всеки от нас ще изрази позицията си, ще тръгне по страната, ще обяс­няваме на хората едната и другата страна. Най-разумното в това раз­деление, в което попад­нахме е хората да се произ­несат. Президен­тът призова депутатите да проявят разум и да не ратифицират Кон­вен­цията и тогава вече референ­дум наис­тина няма да бъде необ­ходим“, уточни Нинова.

Никога не съм под­к­репяла тази Кон­вен­ция. Ние дори физически не бяхме в залата, когато това е гласувано, защото по това време, с благодар­ност към Сер­гей Станишев и към екипа му, ни бяха нап­равили двус­т­ранни срещи, извън форума“, заяви пред­седателят на БСП. „Колко демок­ратично е в една такава организация да ти кажат, ако си на раз­лично мнение ще те изк­лючим от организацията? Сер­гей го намекна на пленума на НС. Колко демок­ратично е да ти кажат  в едно такова писмо — вед­нага да си оттегли пред­ложението, в което се призовава за референ­дум? Демок­ратич­ните пар­тии не си ли питат народите? Какво по-добра реак­ция от това да не гласуваш или да свикаш Национал­ния съвет? Ако бяхме в залата щяхме да гласуваме против. Каз­вам, че не сме били там, защото се показва един протокол, в който сме се регис­т­рирали за учас­тие“, обясни Нинова. Тя попита как ПЕС ще изк­лючи от редиците си една от двете пар­тии в цялото семейс­тво, които в пос­лед­ната година печелят избори – БСП и пор­тугал­ците. „Ако искат да се лишат от едната пар­тия, която от многото социалис­тически и социал­демок­ратически в Европа през пос­лед­ните години има подем, тяхно е решението. Не мисля, че ще се стигне дотам“, под­черта тя. Нинова припомни, че други дър­жави в ЕС като Хър­ватия, Чехия, Гър­ция, Ирлан­дия, Лат­вия, Унгария, Литва, Люк­сем­бург, Словакия, Великоб­ритания не са ратифицирали Кон­вен­цията и те не са обявени за антиев­ропейски.

Бивши членове на БКП, а сега от ГЕРБ, говорят срещу хора от БСП, които нямат нищо общо с онова време

По повод учеб­ника по история на 10 клас, Нинова обясни, че БСП не е против да се изучава периодът на социализма, но трябва да се изучава обек­тивно. „В новите учеб­ници 11 века от историята на Бъл­гария са засег­нати в 15 теми, а  45  години, Социалис­тичес­кият период, в 12 теми. Виж­дате ли несъот­вет­с­т­вието?“, попита тя. По ней­ните думи това, което е било качено за общес­т­вено обсъж­дане, няма нищо общо с край­ния резул­тат. „На общес­т­вото бяха пред­с­тавени едни учеб­ници, бяха обсъдени и приети и някой след това под­мени този период. Раз­ликата между това, което са видели хората и другото е огромна“, категорична е Нинова.  Тя е на мнение, че чрез миналото се посяга на бъдещето, защото това го учат деца, които нямат пред­с­тава какво е било. „Те няма спомени за онези периоди и ще го попият такова, как­вото им се пред­с­тавя в учеб­ниците. Чрез миналото това е бит­ката за бъдещето на децата“, посочи лидерът на левицата. Според нея парадок­сал­ното е, че бивши членове на БКП, които по това време са били на много активни позиции и са се  въз­пол­з­вали от онзи период, излизат и говорят срещу хора от БСП, които не са били членове на БКП. „Пог­лед­нете пър­вия ред на нашата пар­ламен­тарна група, няма един член на БКП, пог­лед­нете пър­вия ред на ръковод­с­т­вото на ГЕРБ – две трети са били членове на пар­тията. Това е лицемерно“, допълни тя.

Във връзка с поис­кания от БСП одит на Смет­ната палата, Нинова е на мнение, че управ­ляващите ще я под­к­репят, ако искат проз­рач­ност и поч­теност в хар­ченето на парите. „Нямаме подоз­рения, а факти – 1.5 млрд. лв. миналата година правител­с­т­вото раз­п­редели, извън бюджета. Само от началото на тази година —  може би 200 млн. лв. В тази правова и пар­ламен­тарна дър­жава има ред“, категорична е тя. Според нея Борисов нарушава Закона за бюджета и правилата на пар­ламен­тар­ната репуб­лика, като след това раз­п­ределя сред­с­тва, извън бюджета. „Нор­мал­ното и ред­ното е да влезе в пар­ламента и да поиска актуализация, ако уважава пар­ламента. Ако не, взима еднолично решение и дава парите там, където има протест, защото го е страх от протест“, комен­тира Кор­нелия Нинова.

Ако има сериозни сиг­нали за коруп­ция, няма наши кметове, няма ваши. Който е нарушавал закона и е крал, да си носи отговор­ност“, под­черта пред­седателят на БСП. Тя припомни, че през месец Октом­ври депутати от БСП от Пазар­джик са дали прес­кон­ферен­ция, на която са показали схема на „Кум­гейт“ в Сеп­тем­ври. „Това тръгна от БСП, а днес този кмет е с пов­диг­нато обвинение и беше арес­туван“, каза още Кор­нелия Нинова.

Левицата пред­ложи кон­к­ретни мерки срещу домаш­ното насилие

ПГ на „БСП за Бъл­гария” иска изг­раж­дане на кризисни цен­т­рове за защита на пос­т­радали от домашно насилие във всеки облас­тен град. Левицата внася допъл­нения в Закона за защита от  домаш­ното насилие — необ­ходимите промени, които ние обещахме и които ще доведат до реални дейс­т­вия срещу домаш­ното насилие. Именно това е силата на БСП — в ней­ната пос­ледовател­ност и отс­тояване на това, което сме заявили за защита интересите на хората, а не като ГЕРБ, които правят една крачка нап­ред, две назад. А за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция раз­г­раничението е ясно — ГЕРБ срещу бъл­гар­с­кия народ”. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Драгомир Стой­нев на брифинг в пар­ламента. Той обясни, че изг­раж­дането, под­дър­жането и управ­лението на кризис­ните цен­т­рове трябва да се осъщес­т­вява при условията и по реда на Закона за социално под­помагане, тоест от дър­жав­ния бюджет.

Ако ГЕРБ приемат този закон в най-кратки срокове, до края на лятото, във всяка една област трябва да има изг­раден кризисен цен­тър, който да под­помага жените, жер­тва на домашно насилие”, под­черта Стой­нев и допълни, че изд­ръж­ката им ще струва около 2,5 млн. лв. годишно.

Нас­тояваме законоп­роек­тите срещу домаш­ното насилие да бъдат гледани бързо в пар­ламен­тар­ните комисии, защото БСП вече внесе един законоп­роект, който все още народ­ните пред­с­тавители от ГЕРБ не желаят да гледат, дори и в комисия в НС”, категоричен бе зам.-председателят на ПГ. Стой­нев обясни, че в пред­ложението на БСП се казва, че прес­тъп­ленията ще бъдат от общ харак­тер. „Тоест, прокуратурата ще може да се сезира и да бори тези прес­тъп­ления”, обясни Стой­нев.

Сега е момен­тът правител­с­т­вото на ГЕРБ да покаже– дали реално иска да се бори с домаш­ното насилие. Сега е момен­тът нашето пред­ложение да влезе незабавно за раз­л­геж­дане в НС и в комисиите, и да стане факт в средата на годината”, заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Надя Клисур­ска. 

През януари 2017 г. е приета Национална прог­рама за борба срещу насилието, в която е раз­писано съз­даването на такива кризисни цен­т­рове”, обясни тя. Клисур­ска обясни, че мак­симал­ният брой кризисни цен­т­рове–  10 на територията на страната е крайно недос­татъчен и трябва всеки облас­тен град да има такъв.

Крис­тиан Вигенин: Бъл­гар­с­ката делегация на Съвета на ПЕС не е под­к­репила Истан­бул­с­ката кон­вен­ция

Въп­рос на преценка на всяка пар­тия е по какъв начин да изрази отношението си към определени тек­с­тове към резолюциите. Списъкът за учас­тие, който беше раз­п­рос­т­ранен преди няколко дни, не е списъс­кът на гласувалите в под­к­репа на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Бъл­гар­с­ката делегация на Съвета на ПЕС в Лисабон не е под­к­репила тези тек­с­тове и не е учас­т­вала в гласуването. Не е важно да се занимаваме с процедурни въп­роси, политичес­ката позиция на БСП е ясна”. Това заяви меж­дународ­ният сек­ретар на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Крис­тиан Вигенин на брифинга в НС по повод гласуването на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция по време на Съвета на ПЕС в Лисабон.

Евгени Кирилов: Сер­гей, спри се!

Сай­тът „Епицен­тър” пуб­ликува отк­рито писмо на един от най-утвърдените в Европа бъл­гар­ски меж­дународ­ници – бив­шият евродепутат Евгени Кирилов. Тек­с­тът е по повод отп­равените в петък и събота остри нападки и отк­рит натиск на бив­шия лидер на БСП срещу соб­с­т­вената му пар­тия, срещу дър­жав­ния глава и Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква.

Евгени Кирилов, който е дип­ломат, бивш пос­ланик на Бъл­гария в ЮНЕСКО, народен пред­с­тавител в четири със­тава на Народ­ното съб­рание и два ман­дата евродепутат, се обръща към своя съпар­тиец с думите:

Драги, Сер­гей,

на заседанието на НС на БСП те защитих, като заявих, че като Пред­седател на ПЕС раз­бираемо не можеш да заемеш друга позиция.

Напом­них естес­т­вено, че преди няколко години правител­с­т­вото на БСП (чийто Пред­седател тогава бе ти) по раз­бираеми причини не 

под­писа Кон­вен­цията.

И раз­бираемо, вероятно и сега БСП няма да може да под­к­репи ратификацията. 

Ти положи много усилия да убедиш членовете на НС в обрат­ното и това ще намери раз­биране в Брюк­сел.

Но твоите пос­лед­ващи дейс­т­вия и изяв­ления показ­ват една прекалено 

болез­нена актив­ност. Атаките от ПЕС носят от части твоя почерк.

Замес­т­ник генерал­ният ти сек­ратар пред­п­рие  пуб­лична пер­сонална атака срещу други от ръковод­с­т­вото на БСП и Пар­ламен­тар­ната група.

Във връзка с това раз­витие искам също така да те помоля 

пуб­лично:

Стига, Сер­гей, спри се!

Остави на мира БСП

Остави на мира Президента!

Остави на мира Правос­лав­ната  ни Цър­ква и другите!

Има много време, за да преценим как  ще дейс­тва тази Кон­вен­ция в другите страни и трезво в бъдеще да вземем решенията.

Кол­кото до насилието над жените и децата общите ни позиции са без­с­порни. 

А меж­дув­ременно и ПЕС, и БСП имат много по-важни общи 

приоритети.

И ако заедно се насочим към тях със същата енер­гия ще бъде много по-полезно за хората в Бъл­гария и за граж­даните на Европейс­кия Съюз ! 

С другар­ско внимание: Евгени Кирилов

Плов­див­с­ките социалисти: Кор­нелия, с теб сме! Не отс­тъп­вай!

Организацията на БСП в града под Тепетата дадоха важна заявка за един­с­тво, под­к­репиха линията на ръковод­с­т­вото на пар­тията срещу ратификацията

Плов­див­с­ката организация на БСП под­к­репи ръковод­с­т­вото на пар­тията да не се ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. “В никакъв случай не отс­тъп­вай под натиска на ПЕС и Сер­гей Станишев“, заръчаха плов­див­с­ките социалисти на Кор­нелия Нинова. “Ние бяхме най-активни в кам­панията против насилието над жените, но не приемаме джен­дър идеологията“, заявиха жените социалис­тки. Те благодариха на пар­ламен­тар­ната група, че внася промени в Наказател­ния кодекс, с които насилието става прес­тъп­ление от общ харак­тер и се увеличават наказанията. Нинова ги инфор­мира, че в петък депутатите ще пред­ложат и съз­даването на кризисни цен­т­рове за пос­т­радали от домашно насилие. “По-важно е да приемам законодател­с­тво и то да се изпъл­нява, за да помог­нем на жер­т­вите, както и да се пог­рижим за превен­ция”, добави тя.

Учителки от региона изразиха недовол­с­т­вото си от опитите в училищата да се прокарва обучение за нес­тереотипни роли на пола и заявиха категорично, че няма да допус­нат такова в тех­ните часове. “Образовател­ната реформа на ГЕРБ е катас­т­рофа. Прог­рамите са неадек­ватни, учи се Въз­раж­дане без да се е учило Сред­новековие. Бъл­гар­четата не знаят кой е цар Калоян. Изт­рива се паметта ни за история и бъл­гар­щина. Изопачавт се и се идеологизират исторически факти, а сега и джен­дър образование”, споделиха още преподавателите. По думите им едно цяло поколение се осакатява, то няма да знае род и няма да има цен­ности. “На всяка цена трябва да защитим децата си. Няма да отс­тъпя под натиска. Бъдете спокойни. На нашата позиция са президен­тът, Правос­лав­ната цър­ква и другите вероиз­поведания, бъл­гар­с­ката интелиген­ция от академици и уважавани общес­т­веници, хората, които защитават семей­ните цен­ности и морал”, заяви Кор­нелия Нинова. В дис­кусията бе изтък­нато,  че дър­жави, които често се дават за положителен пример, като Великоб­ритания, Унгария, САЩ и други още не са ратифицирали кон­вен­цията. “Това е цен­нос­тен избор и бъл­гар­с­кият народ показа, че може да бъде силен, когато пази цен­нос­тите си”, обобщи Нинова.

Това е пър­вата от поредицата срещи, които пред­с­тоят на пред­седателя на БСП в страната.

В срещата учас­тие взеха зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев, с който присъс­т­ващите комен­тираха организационни въп­роси и под­готов­ката за мес­т­ните избори, както и облас­т­ният пред­седател на пар­тията Георги Гер­гов и пред­седателят на плов­див­с­ките социалисти Красимир Трифонов.

Проф. Михаил Кон­с­тан­тинов: 70% от бъл­гарите са против кон­вен­цията

Който въведе силово джен­дъра ще загуби всички въз­можни избори в бъдеще, предуп­реди екс­пер­тът

Поне 70% от бъл­гарите ще са против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция.” Това комен­тира пред Нова телевизия проф. Михаил Кон­с­тан­тинов, който е математик и един от водещите изборни екс­перти и дъл­гогодишен член на ЦИК.

Въп­росът за рафитикацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция раз­дели нацията. Референ­думът е много хубав изход от положението, само че ние, за съжаление, знаем резул­тата – той няма да набере необ­ходимата бройка и няма да има задъл­жителен харак­тер, но поне 70% от бъл­гарите ще са против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция”, заяви той.

Референ­думът ще извади ГЕРБ от дуп­ката, в която пад­наха. ГЕРБ пад­наха в някакъв много лош капан. За да станат сим­патични на нашите европейски пар­т­ньори ‚те пред­п­риеха дейс­т­вия, които са крайно непопулярни сред народа”, комен­тира още проф. Кон­с­тан­тинов. 

Според него въп­росът за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция вече е раз­к­латил управ­лението. “Ако ГЕРБ продъл­жават да се дър­жат по този начин, ще загубят след­ващите избори и всички избори след това“, смята проф. Кон­с­тан­тинов. 

Дон­чева: Гейс­кото лоби е силно, то ще се пол­зва от кон­вен­цията

Лидер­ката на „Движение 21” Татяна Дон­чева комен­тира вчера по Телевизия BiT Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, която скара всички политически лидери, и по която в пос­лед­ните дни особено активен говорител е пред­седателят на ПЕС Сер­гей Станишев. „Гейовете в политиката са влиятелна общ­ност и те са раз­сипали политичес­ката кариера на не един човек. В пос­лед­ните години тези хора са активизирани и са много кон­солидирани. Гейс­кото лоби в Бъл­гария е дос­татъчно мощно и си вкарва нещо, от което ще се пол­зва в пос­лед­с­т­вие“, комен­тира Дон­чева.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие