Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посланик Анатолий Макаров: Българо-руските отношения се развиват динамично, имат голям потенциал

Посланик Анатолий Макаров: Българо-руските отношения се развиват динамично, имат голям потенциал

Посланик Анатолий Макаров: Българо-руските отношения се развиват динамично, имат голям потенциал

Във връзка с Деня на дипломатическия работник бяха поднесени цветя пред паметника на граф Игнатиев във Варна

Вчера във Варна с тър­жес­тво и полагане на венци и цветя пред памет­ника на големия руски дър­жав­ник и радетел на свободата на бъл­гар­с­кия народ граф Николай Игнатиев бе отбелязан Деня на дип­ломатичес­кия работ­ник. В събитието взеха учас­тие пос­ланикът на Русия Н. Пр. Анатолий Анатолиевич Макаров, генерал­ният кон­сул на РФ във Варна Сер­гей Николаевич Лукиян­чук, кметът на Община Варна Иван Пор­т­них, пред­седателят на Форум „България-Русия” проф. Свет­лана Шарен­кова, пред­с­тавители на мес­т­ната власт и на струк­турите на политичес­ките пар­тии, на интелиген­цията и пред­п­риемачес­т­вото, много приятели на Русия от мор­с­ката ни столица.

В словото си пред съб­ралите се пос­ланик Макаров заяви: „В навечерието на деня на дип­ломатичес­кия работ­ник на Русия по традиция се събираме до памет­ника на граф Николай Пав­лович Игнатиев, изтък­нат руски дим­п­ломат и голям бъл­гаролюбец. Трудно е да се намери по-отдаден прив­ръженик на освобож­дението на Бъл­гария и съз­даване на независима бъл­гар­ска дър­жава, откол­кото е бил граф Игнатиев. По най-чудния начин биог­рафията му е вплетена в историята на нашите две страни. През миналата година се навър­шиха 185 години от рож­дението му, а тази година отбеляз­ваме 140-та годиш­нина от завър­ш­ването на Руско-турската война и 110-та годиш­нина на смъртта на глав­ния радетел за бъл­гар­с­ката дър­жав­ност. Той не е просто един талан­т­лив дър­жав­ник, той е човек-подвижник, който нас­той­чиво, със цялата си енер­гия отс­тоява

идеалите си. Граф Игнатиев истин­ски вярва в освобож­дението на

братята по вяра от осман­с­кото иго — със силата на самите бал­кан­ски народи и с активна под­к­репа от страна на Русия. Не със думи, но със дела съдейс­тва за обединяването на бъл­гарите, със цялото си сърце

раз­деляйки меч­тата за Сан Стефан­ска Бъл­гария. Съд­бата му е жив пример на това доколко са свър­зани историчес­ките пътища на Русия и Бъл­гария, на нашата обща славян­ска душа”, заяви пос­ланик Макаров. Дип­ломатът се спря и на раз­витието на българо-руските отношения: „Рад­вам се да отбележа, чрез напос­ледък те се раз­виват по-динамично, откол­кото преди, а

потен­циалът на сът­руд­ничес­т­вото ни според общото мнение далеч не е изчер­пан. Интересно е, че опитът на дип­ломацията от времената на граф

Игнатиев намира отражение и в 21-и век. Както

никога преди остро се пос­тавя въп­рос за духов­ния имунитет на славян­с­кия свят и като цяло на Европа. Още по-очевидни стават уроците от дип­ломацията на граф Игнатиев: Само с помощта на духовно–

историческо съединение правос­лав­ните народи ще успеят да отс­тоят правото си на самос­тоятелно раз­в­тие, което да е дик­тувано oт

никого. Убеден съм, че връз­ката между нашите народи се с установила не случайно, а благодарение на общите ни черги: твър­дост, мъжес­тво, всеот­дай­ност и любов към Отечес­т­вото”. В словото си пос­ланик Макаров изказа благодар­ност на ръковод­с­т­вото на Варна, пред­с­тавено от кмета и облас­т­ния управител, за гриж­ливото опаз­ване па паметта за благород­ната кауза на Николай Пав­лович Игнатиев — почетен

граж­данин на града. „От сърне благодаря на всички присъс­т­ващи за учас­тието ви в днеш­ната церемония, пожелавам успехи и благоден­с­т­вие на прек­рас­ния ви град и целия бъл­гар­ски народ”, завърши пос­ланикът на Русия у нас и бе изп­ратен с аплодис­менти.

Денят на дип­ломатичес­кия работ­ник на Рус­ката федерация се праз­нува от 2002 година, когато с Указ на президента Владимир Путин и се отбелязва на 10 фев­руари. Датата е свър­зана с пър­вото споменаване в официален документ на съз­даването на дип­ломатическа служба на Русия през 1549 година, когато цар Иван Грозни под­писва заповед, с която на Иван Михай­лович Вис­коватов е въз­ложено да отговаря за пос­ланичес­ките дела. През 1718 г. инс­титуцията е преименувана на Колегия за вън­ш­ните работи, а през 1802 г. император Алек­сан­дър Първи съз­дава Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи. В поз­д­рав­ленията си по повод праз­ника президен­тът Владимир Путин невед­нъж е под­чер­тавал, че рус­ката дип­ломация традиционно и твърдо отс­тоява национал­ните интереси на страната, дава значим принос за осигуряване на стабил­ността и мира в света. „Пат­риотиз­мът, високият професионализъм и интелек­туал­ния потен­циал на рус­ките дип­ломати утвър­ж­дава авторитета и влиянието на Русия по света и помага за социално-икономическото раз­витие на страната.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...