Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Русия предоставя уникални възможности за българските студенти

Русия предоставя уникални възможности за българските студенти

Русия предоставя уникални възможности за българските студенти

Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката на Рус­ката Федерация и Рос­сът­руд­ничес­тво обявяват прием на чужди граж­дани и сънарод­ници, живеещи в чуж­бина, за без­п­латно обучение в над 500 водещи вуза на Русия за сметка на сред­с­тва от федерал­ния бюджет на РФ.

КЪДЕ ДА СЕ ОБЪР­НЕМ?

В пред­с­тавител­с­т­вото на Рос­сът­руд­ничес­тво в Бъл­гария (Руски културно-информационен цен­тър в София) (гр. София, ул. Шипка, 34).

Кон­так­тен телефон: +359 2 94332-93, ел. поща: ;

Подаването на заявления-анкети за обучение в Русия става в елек­т­ронен вид на пор­тала RUSSIA.STUDY

НЕОБ­ХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Всички документи трябва да са преведени на руски език, заверени нотариално и в елек­т­ронен вид качени на сайта RUSSIA.STUDY.

• Необ­ходими документи на кан­дидата по основ­ните образователни прог­рами (бакалав­риат, специалитет, магис­т­ратура, аспиран­тура):

1. Попъл­нена анкета на пор­тала RUSSIA.STUDY

2. Копие на пас­порта (пас­порт, валиден не по-малко от 18 месеца от датата на начало на обучението на кан­дидата: ясно чет­ливи страници, съдър­жащи основ­ните данни за издаване на покана).

3. Копие на медицин­с­кото зак­лючение за лип­сата на противопоказания за обучение в Рус­ката Федерация (медицин­ска справка, медицин­ско нап­рав­ление).

4. Копия на докумен­тите за образование с посочени изучаваните пред­мети и получените за тях оценки (балове).

* учащите се в училища или вузове предос­тавят академична справка от организацията, в която кан­дидатът се обучава, с оцен­ките през време на обучението си през пос­лед­ните 3 години.

5. Списък на пуб­ликуваните научни работи и (или) реферат (за кан­дидат­с­т­ване аспиран­тура).

• Необ­ходими документи за кан­дидатите по прог­рамите за допъл­нително професионално образование (повишаване на квалификацията):

1. Попъл­нена анкета на пор­тала RUSSIA.STUDY.

2. Копие на пас­порта (пас­порт, валиден не по-малко от 18 месеца от датата на начало на обучението на кан­дидата: ясно чет­ливи страници, съдър­жащи основ­ните данни за издаване на покана).

3. Копие на документа за образование и (или) квалификация, съот­вет­с­т­ващ на средно професионално или висше образование.

На кан­дидата се предос­тавя правото самос­тоятелно да избере мяс­тото на бъдещото си обучение — от три до шест вуза в Русия (не повече от два в един федерален окръг на РФ, както и в Мос­ква и Санкт Петер­бург).

Кан­дидатите за обучение по нап­рав­ленията за под­готовка (специал­ности) от групата «Изкус­тво и кул­тура» е необ­ходимо да издър­жат твор­чески изпити непос­ред­с­т­вено във вузовете.

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА РУС­КАТА ФЕДЕРАЦИЯ

- На прис­тиг­налите за обучение студенти и аспиранти се предос­тавя без­п­латно обучение. Те получават дър­жавна академична стипен­дия.

- Осигуряването с общежитие се осъщес­т­вява при условията, определени за рус­ките граж­дани, обучаващи се за сметка на сред­с­тва от федерал­ния бюджет.

- Медицин­ско обс­луж­ване се предос­тавя на базата на медицин­ска зас­т­раховка, закупена на територията на Русия за сметка на лични сред­с­тва.

- В случай, че студен­тът бъде отчис­лен от вуза за академична неус­певаемост, не се предос­тавя пов­тор­ното обучение на бюджетна основа по нап­рав­ление на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката на Рус­ката Федерация.

Кам­панията за под­бор на чужди граж­дани и лица без граж­дан­с­тво за обучение във вузовете на Рус­ката Федерация се реализира от 2013 година (според пос­танов­ление на Правител­с­т­вото на Рус­ката Федерация от 08.10.2013891 «За определяне на квоти за образование на чужди граж­дани и лица без граж­дан­с­тво в Рус­ката Федерация» и Реда за под­бор на чужди граж­дани и лица без граж­дан­с­тво за обучение в рам­ките на определената от Правител­с­т­вото на Рус­ката Федерация квота за образование на чужди граж­дани и лица без граж­дан­с­тво в Рус­ката Федерация, утвър­ден със заповед на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката на Русия от 28.07.2014844).

Квотата, определяна за Бъл­гария, се увеличава всяка година. Така нап­ример, през 2013 година квотата включ­ваше 50 човека, през 2014 година – 100, през 2015 година – 150, през 2016 година – 190 и през 2017 година – 208 човека. Въп­реки това всяка година броят на желаещите да се обучават в Русия над­х­вър­ляше дадената квота. Този факт пот­вър­ж­дава високото ниво на рус­кото образование и нарас­налия интерес на бъл­гарите към обучението в Русия. Нап­ример, в 2017 година, 670 души проявиха интерес към прог­рамата и се регис­т­рираха на пор­тала RUSSIA.STUDY, кон­курса беше приб­лизително 3-ма човека за място. Броят на изб­раните и одоб­рените кан­дидати въз­лиза на 236 души при отпус­ната квота 208 души. През 2017 година презен­тации на прог­рамата RUSSIA.STUDY бяха проведени в над 50 учебни заведения в 15 региона на Бъл­гария. Общото количес­тво учас­т­ници в тези мероп­риятия над­х­върли 4000 човека. Освен това бяха проведени срещи с ръководители на образователни организации, регионални инс­пек­торати по образование, кметове на градове и др.

От 2017 година процедурата при подаване на заявки за обучение в рус­ките вузове по квотата бяха опрос­тени. Сега кан­дидатите трябва да се регис­т­рират на пор­тала RUSSIA.STUDY, да приложат необ­ходимите документи и да чакат одоб­рение от страна на вуза. Това нап­рави процедурата за под­бор на кан­дидати по-прозрачна.

Под­борът се осъщес­т­вява в два етапа:

– пър­вият етап на под­бора се осъщес­т­вява от пред­с­тавител­с­т­вото на Рос­сът­руд­ничес­тво в Репуб­лика Бъл­гария;

– вторият етап на под­бора се осъщес­т­вява от рус­ките образователни организации, които са готови да приемат за обучение чужди граж­дани. Той се прави сред онези кан­дидати, които вече са под­б­рани на пър­вия етап.

Пър­вият етап на под­бора пред­вижда:

а) регис­т­рация на пор­тала RUSSIA.STUDY и пред­с­тавяне на необ­ходимите документи от кан­дидатите, изявили желание да се обучават в рус­ките образователни организации;

б) провеж­дане на под­бор на кан­дидатите. Пред­с­тавител­с­т­вото на Рос­сът­руд­ничес­тво съв­мес­тно с Посол­с­т­вото на Рус­ката Федерация в Бъл­гария правят под­бор на кан­дидатите. Работна група от пред­с­тавители на Софийс­кия регионален инс­пек­торат по образованието, Дружес­т­вото на русис­тите в Бъл­гария, Национал­ното движение «Русофили», Бъл­гар­с­ката Академия на науките, Дружес­т­вото на завър­шилите рус­ките универ­ситети Н.Геров, Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката на Рус­ката Федерация, Посол­с­т­вото на Русия и Пред­с­тавител­с­т­вото на Рос­сот­руд­ничес­тво в Бъл­гария оценява досиетата им. След това се фор­мират списъци и в определения срок се предават в елек­т­ронен вид в Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката на Рус­ката Федерация.

Статис­тиката за Бъл­гария:

През 2017 година в рам­ките на кам­панията за под­бор на кан­дидати от Бъл­гария бяха обх­ванати 47 града. Най-голяма актив­ност имаше в София-град, Вар­нен­ска, Плов­див­ска, Плевен­ска, Русен­ска, Бур­гаска и Доб­ричка област.

Рус­ките вузове, които се пол­з­ват с най-голямо тър­сене са:

– Рус­ката академия за народно стопан­с­тво и дър­жавна служба към Президента на РФ;

– Национал­ният изс­ледовател­ски универ­ситет «Висша школа по икономика»;

– Сан­к­т­петер­бур­г­с­кият дър­жавен универ­ситет;

– Рус­кият универ­ситет за дружба между народите;

– Финан­совият универ­ситет към Правител­с­т­вото на Рус­ката Федерация.

Нап­рав­ления в образованието, за които има най-голямо тър­сене:

– меж­дународни отношения;

– икономика;

– мени­дж­мънт;

– право;

– авиос­т­роене;

– психология;

– медицина.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...