Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Болнични линейки с актове – нямали право на специален режим на движение

Болнични линейки с актове – нямали право на специален режим на движение

Болнични линейки с актове – нямали право на специален режим на движение

За осъщес­т­вяване на ежед­нев­ната си лечебна дей­ност бол­ниците изпол­з­ват линейки, които са регис­т­рирани като „Специални автомобили“. През пос­лед­ните сед­мици лечеб­ните заведения алар­мират за сериозен проб­лем, свър­зан с тран­с­порта на пациенти в тежко и/или животозас­т­рашаващо със­тояние. Въп­реки, че линей­ките на бол­ниците са регис­т­рирани като специални автомобили, те биват спирани от движение и им се със­тавят актове, когато за да прис­тиг­нат по-бързо до нуж­даещите се пациенти или да ги тран­с­пор­тират до лечеб­ното заведение и да защитят тех­ните здраве и живот, линей­ките изпол­з­ват звукова и свет­линна сиг­нализация при движение по пътищата, съоб­щават от Цен­търа за защита правата в здравеопаз­ването (ЦЗПЗ). Линей­ките имат най-голямо основание да пол­з­ват специален режим на движение, особено когато става дума за човешки живот, под­дър­жан от анес­тезиолог, а също при тран­с­порт на кръв и кръвни продукти, тран­с­порт на органи за тран­с­п­лан­тация, на спешни екипи за интер­вен­ции и т.н., отбеляз­ват от ЦЗПЗ. Причината за спирането на линей­ките, изпол­з­ващи свет­линна сиг­нализация при движение, е в Закона за движение по пътищата. Според него специален режим на движение пол­з­ват само линей­ките на Цен­т­ровете за спешна медицин­ска помощ, но не и на бол­ниците, предуп­реж­дава Здраве.нет. За сметка на това обаче със специален режим се пол­з­ват автомобилите нап­ример на Бюрото по защита при глав­ния прокурор, Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво, струк­тури на Дър­жав­ната комисия по сигур­ността на инфор­мацията и куп други дър­жавни инс­титуции. Както се вижда списъкът е раз­точителен, като за поне половината от изб­роените служби, няма никаква причина да пол­з­ват специален режим. Законодателят обаче им е дал това право, но не го е дал на тези, които спасяват човешки животи. Депутатите нека се замис­лят, защото утре това може да им се случи и на тях. Кой ще ги тран­с­пор­тира — Комисията за борба с коруп­цията, Комисията за сигур­ност на инфор­мацията или Бюрото по защита при глав­ния прокурор, комен­тират от ЦЗПЗ.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...