Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Болнични линейки с актове – нямали право на специален режим на движение

Болнични линейки с актове – нямали право на специален режим на движение

Болнични линейки с актове – нямали право на специален режим на движение

За осъщес­т­вяване на ежед­нев­ната си лечебна дей­ност бол­ниците изпол­з­ват линейки, които са регис­т­рирани като „Специални автомобили“. През пос­лед­ните сед­мици лечеб­ните заведения алар­мират за сериозен проб­лем, свър­зан с тран­с­порта на пациенти в тежко и/или животозас­т­рашаващо със­тояние. Въп­реки, че линей­ките на бол­ниците са регис­т­рирани като специални автомобили, те биват спирани от движение и им се със­тавят актове, когато за да прис­тиг­нат по-бързо до нуж­даещите се пациенти или да ги тран­с­пор­тират до лечеб­ното заведение и да защитят тех­ните здраве и живот, линей­ките изпол­з­ват звукова и свет­линна сиг­нализация при движение по пътищата, съоб­щават от Цен­търа за защита правата в здравеопаз­ването (ЦЗПЗ). Линей­ките имат най-голямо основание да пол­з­ват специален режим на движение, особено когато става дума за човешки живот, под­дър­жан от анес­тезиолог, а също при тран­с­порт на кръв и кръвни продукти, тран­с­порт на органи за тран­с­п­лан­тация, на спешни екипи за интер­вен­ции и т.н., отбеляз­ват от ЦЗПЗ. Причината за спирането на линей­ките, изпол­з­ващи свет­линна сиг­нализация при движение, е в Закона за движение по пътищата. Според него специален режим на движение пол­з­ват само линей­ките на Цен­т­ровете за спешна медицин­ска помощ, но не и на бол­ниците, предуп­реж­дава Здраве.нет. За сметка на това обаче със специален режим се пол­з­ват автомобилите нап­ример на Бюрото по защита при глав­ния прокурор, Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво, струк­тури на Дър­жав­ната комисия по сигур­ността на инфор­мацията и куп други дър­жавни инс­титуции. Както се вижда списъкът е раз­точителен, като за поне половината от изб­роените служби, няма никаква причина да пол­з­ват специален режим. Законодателят обаче им е дал това право, но не го е дал на тези, които спасяват човешки животи. Депутатите нека се замис­лят, защото утре това може да им се случи и на тях. Кой ще ги тран­с­пор­тира — Комисията за борба с коруп­цията, Комисията за сигур­ност на инфор­мацията или Бюрото по защита при глав­ния прокурор, комен­тират от ЦЗПЗ.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие