Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Прокуратурата подготвя обвинения за изтезаване на деца в Габрово

Обвинението образува производство и по друг скандален случай на насилие – в детска градина „Брезичка” в Бургас

На основание дос­татъчно данни за извър­шено прес­тъп­ление от общ харак­тер Район­ната прокуратура — Габ­рово образува досъдебно произ­вод­с­тво за това, че в Цен­търа за нас­таняване от семеен тип за деца и младежи с увреж­дания в града са били изтезавани малолетно лице и непъл­нолетно лице, намиращи се под грижите на служителите в цен­търа, като извър­шеното не пред­с­тав­лява по-тежко прес­тъп­ление. Прес­тъп­лението се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с общес­т­вено порицание, комен­тира Нюз.бг. Под ръковод­с­т­вото на прокуратурата се извър­ш­ват дейс­т­вията по раз­с­лед­ването. Дадени са указания за наз­начаване на екс­пер­тизи относно получените от децата телесни увреж­дания, както и относно тях­ното психическо със­тояние и год­ността им да бъдат свидетели. Освен това ще се раз­с­ледва в посока изяс­няване дейс­т­вията на целия пер­сонал на дома, както и на длъж­нос­т­ните лица от Община Габ­рово за установяване на евен­туално извър­шени и други прес­тъп­ления от лица, извън зас­нетите във видеоматериалите. Целта е да бъдат изяс­нени всички факти и доказател­с­тва, за да се прецени дали има извър­шено прес­тъп­ление и кой е неговия автор. Припом­няме, че почти целият пер­сонал на габ­ров­с­кия дом “Хризан­тема“ беше увол­нен, след раз­п­рос­т­ранените кадри на насилие. Също така, един младеж и две деца с увреж­дания от цен­търа бяха премес­тени в други два цен­търа в града, те са лежащо болни и имат нужда от медицин­ска грижа, която няма как да получат в “Хризан­тема“. Двама младежи и пет деца остават в дома, а за тях се грижат служители, коман­дировани от други градове на страната. В срок от един месец резул­татите от провер­ката ще бъдат ясни. По другият случай в Дет­ска градина “Брезичка“ в Бур­гас, Районна прокуратура — Бур­гас също образува досъдебно произ­вод­с­тво, заради излъчени от медиите материали, съдър­жащи упраж­нено насилие над деца в дет­с­ката градина и след прик­лючена пред­варителна проверка по случая, прокуратурата образува произ­вод­с­тво за извър­шеното прес­тъп­ление също по чл. 187 от НК. За скан­дал­ният клип, в които въз­питателка бие децата в дет­с­ката градина минис­търът на образованието комен­тира, че ако проб­лемът е бил решен на рав­нище въп­рос­ното дет­ско заведение, проб­лемът щял да остане скрит за общес­т­вото.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...