Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Не моят екип е в основата на напрежението с кабинета

Президентът: Не моят екип е в основата на напрежението с кабинета

Президентът: Не моят екип е в основата на напрежението с кабинета

• Румен Радев опроверга думи на премиера, че негов съвет­ник е бил служител на Делян Пеев­ски, зададе кон­т­равъп­роси на Борисов

• Бъл­гар­с­кият народ не отх­върли кон­вен­цията, защото е недорасъл, а защото има цен­ности и не поз­волява да бъде лъган, изтъкна дър­жав­ният глава

Изк­лючително съм полас­кан, че премиерът следи с такова огромно внимание хората от моята админис­т­рация. Не само тях­ното нас­тояще, но проявява и твор­чес­тво по отношение на тях­ното минало. Горд съм, че имам интелиген­тни съвет­ници, сек­ретари и начал­ник на кабинет, но в никакъв случай те не са причината за нап­режението между нас.“ Това заяви днес президен­тът Румен Радев пред жур­налисти в отговор на въп­рос.

Дър­жав­ният глава под­черта, че истин­с­ката причина за въз­ник­налото нап­режение са редица теми и изтъкна „пренеб­режител­ното отношение към проб­лемите на национал­ния суверенитет, скалъпената целенасочена пар­ламен­тарна комисия за новия изт­ребител и грубите лъжи пок­рай нея, прек­ратената модер­низация и раз­сипията във Въоръжените сили, в идеите за без­к­райни кон­цесии, лип­сата на проз­рач­ност в соб­с­т­веността, в управ­лен­ски решения, в хар­ченето на финан­сови сред­с­тва, както и в „бетонирането“ на коруп­цията с новия закон.

Във внасянето на генерални промени в законите между първо и второ четене, без общес­т­вено обсъж­дане и без съпът­с­т­ващите становища от ресор­ните инс­титуции, катас­т­рофата в чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции, лип­сата на ефек­тивна политика за раз­витие на човеш­кия материал, мизер­ните пен­сии и зап­лати, след дълги години шумно прок­ламиране на икономически рас­теж и на финан­сова стабил­ност“.

Това са все неща, които всяват нап­режение, дори и моето отх­вър­лено вето върху иноватив­ните лекар­с­тва. В същото време бяха раз­п­ределени огромни суми и то в сфери, където има най-малкото проб­леми, как­вото е санирането“, посочи президен­тът.

Дър­жав­ният глава под­черта също така, че въз­п­риема като груба манипулация споменаването в едно изречение на хора от неговата админис­т­рация с името на депутата Делян Пеев­ски.

Г-н Борисов получи коледен подарък с пъл­ната под­к­репа без­резер­вно от г-н Доган. Пар­тията на г-н Борисов гласува единодушно внесения от г-н Пеев­ски Закон за КТБ. И ако някой наис­тина смесва в едно изречение хора от моята админис­т­рация с името на г-н Пеев­ски, той дължи отговори на въп­роси: Имал ли е срещи и продъл­жава ли да има срещи с г-н Пеев­ски?; Имал ли е и продъл­жава ли да има общи биз­нес интереси с г-н Пеев­ски?; Раз­п­ределял ли е и продъл­жава ли да раз­п­ределя общес­т­вени поръчки в интерес на г-н Пеев­ски?“, попита президен­тът.

Попитан дали приема като победа отлагането на ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, президен­тът поз­д­рави министър-председателя за прог­реса в неговата позиция по тази тема. „Вече имаше дос­татъчно голям дебат по темата. Изказаха се всякакви становища.

Но важ­ното е след­ното: както аз приемам съвети от премиера Борисов и се вслуш­вам в тях, аз също мога да му дам съвет – да слуша по-малко своите съвет­ници, минис­три и гласовете извън Бъл­гария, а да прочете кон­вен­цията на анг­лийски или френ­ски. Защото това са двата езика, на които тази кон­вен­ция има дос­товерен правен смисъл. Тогава стават ясни много неща. Бъл­гар­с­кият народ не отх­върли тази кон­вен­ция, защото е недорасъл или недораз­б­рал, а защото има цен­ности и не приема да бъде лъган“, категоричен беше дър­жав­ният глава.

По отношение на диалога между инс­титуциите по въп­росите на вън­ш­ната политика, президен­тът припомни, че винаги е отс­тоявал позицията, че  Бъл­гария трябва да има една вън­шна политика и именно затова решенията трябва да се вземат преди дадени събития.

По думите на дър­жав­ния глава за Бъл­гария е важно и очаква от премиера да пос­тави на срещата на 26 март към президента Ердоган тези въп­роси, на които страната ни отдавна очаква отговор – за гаран­ция за ненамеса на Репуб­лика Тур­ция във вът­реш­ните работи на Бъл­гария, в нашия изборен процес; за ненамеса в духов­ния живот на нашите бъл­гар­ски мюсюл­мани; за ком­пен­сациите на тракийс­ките бежанци.

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие