Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата подкрепя мерки на БСП срещу домашното насилие

Прокуратурата подкрепя мерки на БСП срещу домашното насилие

Прокуратурата подкрепя мерки на БСП срещу домашното насилие

Социалистите искат по-тежки наказания и терорът над близки да стане престъпление от общ характер

Прокуратурата под­к­репя пред­ложенията за промени в Наказател­ния кодекс, свър­зани с домаш­ното насилие, които БСП внесе преди месец в пар­ламента. Това става ясно от становище на дър­жав­ното обвинение, под­писано от заместник-главния прокурор Пенка Бог­данова. То е изп­ратено до пред­седателя на пар­ламен­тар­ната комисия по вероиз­поведанията и правата на човека Красимир Вел­чев.

Споделя се раз­бирането, че при актуал­ната уредба пос­т­радалият е зат­руд­нен в ефек­тив­ното доказ­ване на относимите факти поради положението на зависимост, емоционална обвър­заност и други подобни причини, които често могат да нап­равят прак­тически невъз­можно организирането на обвинението от негова страна“, пишат от прокуратурата.

Проек­тът на БСП пред­вижда изменения в два тек­ста от НК. Пър­вият е особената раз­поредба на чл.161, чиято първа алинея в момента пред­вижда, че „за телесна пов­реда по чл. 129, 132, 133 и 134, причинена на въз­ходящ, низ­ходящ, съп­руг брат или сес­тра, наказател­ното прес­лед­ване се въз­бужда по тъжба на пос­т­радалия“.

От левицата пред­лагат към тек­ста да бъде добавено “наказател­ното прес­лед­ване от общ харак­тер се въз­бужда по тъжба на пос­т­радалия до прокуратурата и не може да се прек­рати по негово искане“.

Според прокуратурата проек­тът съоб­разява пропор­ционално степента на намеса на дър­жавата в отношенията между извър­шителя и пос­т­радалия с оглед същес­т­вуващи между тях близост и род­с­т­вени връзки.

“От една страна, отчита общес­т­вената опас­ност на прес­тъп­лението (тежко прес­тъп­ление, наказуемо по общия със­тав по чл. 129 НК с до шест години лишаване от свобода), а от друга – интереса на бъл­гар­с­ките граж­дани и общес­т­вото като цяло, и нор­мативно обез­печава по-високата ефек­тив­ност на раз­к­риването и раз­с­лед­ването на този вид деяния“, пише в становището.

От БСП пред­лагат още да се съз­даде квалифициран, по-тежко наказуем, със­тав на прес­тъп­лението по чл.296, ал.1 НК. Той пред­вижда, че „който поп­речи или осуети по какъвто и да е начин изпъл­нението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домаш­ното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева“. Социалис­тите искат, ако някой пов­торно поп­речи или осуети изпъл­нението на решение на съда или на заповед за защита от домашно насилие, наказанието да от една до пет години зат­вор.

По този повод от прокуратурата комен­тират:

В същия смисъл могат да бъдат под­к­репени пред­ложените изменения и допъл­нения на чл. 161 НК, които водят до промяна на харак­тера на умиш­лено причинена средна телесна пов­реда на близък род­нина или съп­руг – от прес­тъп­ление от час­тен харак­тер в прес­тъп­ление от общ харак­тер, от вида, прес­лед­вани по реда на т. нар. „частно-публично обвинение“ (§ 1) и съз­даването на квалифициран, по-тежко наказуем със­тав по чл. 296 НК при осуетяване на изпъл­нението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие, като се въвежда хипотеза на пов­тор­ност“.

Преди около две сед­мици от БСП внесоха втори проект за изменения, този път в Закона за защита от домашно насилие. С него те пред­лагат да се запише, че във всяка област има най-малко един кризисен цен­тър за пос­т­радали от домашно насилие, а в Национал­ната прог­рама за превен­ция и защита да се съдържа като мярка изг­раж­дането, под­дър­жането и управ­лението на такива цен­т­рове, припомня “Лекс“.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...