Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолог: Президентът сплотява нацията

Социолог: Президентът сплотява нацията

Социолог: Президентът сплотява нацията

Социалистите привличат част от разочарования от „Обединени патриоти“ националистически вот, ДПС се стабилизира, заяви Живко Георгиев

Основ­ният стратегически проб­лем на БСП като лява пар­тия е зас­тарелият елек­торат, което раз­личава пар­тията от сход­ните й политически организации в ЕС, заяви социологът Живко Геор­гиев преди ден кръг­лата маса „Идей­ните, политически и организационни предиз­викател­с­тва пред БСП”, предаде БГНЕС. Геор­гиев се базира на изс­лед­ване на наг­ласите в общес­т­вото, нап­равено в началото на фев­руари. В графата оценка на инс­титуциите се вижда, че пар­ламен­тът и правител­с­т­вото имат нисък рей­тинг, комен­тира социологът. Радикално раз­лична е ситуацията с президента. Докато НС и правител­с­т­вото — между 34 % одоб­рение, раз­делят нацията, президен­тът има позитивен рей­тинг в абсолютно всички елек­торални полета. Той е един­с­т­веният сплотяващ нацията, сочи резул­татът от изс­лед­ването. На първо място сред най-непопулярните решения на правител­с­т­вото е Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, след­ват коруп­цията, вторият лифт на Бан­ско, показ­ността, хвал­бите без пок­ритие, неадек­ват­ните решения за здравеопаз­ването, показ­ват още социологичес­ките данни. При критерия „очак­вания за икономичес­кото положение и жиз­нения стан­дарт” прави впечат­ление, че само 25 % очак­ват подоб­рение и това го твър­дят богатите хора, комен­тира Геор­гиев. Облас­тите, в които се очак­ват най-наложителни нови идеи и радикална промяна, са в полето на икономичес­ката политика, бор­бата с монополите, в олигар­хич­ната тен­ден­ция, лип­сата на инвес­тиции, при пазара на труда, в здравеопаз­ването, където оцен­ката е най-катастрофална. Бъл­гария губи кон­курен­тос­пособ­ност и това не вещае нищо добро. За емоционално-рационалните наг­ласи към двете пар­тии ГЕРБ-БСП — малко по-добре стоят нещата при ГЕРБ, защото голяма част от мал­ките десни фор­мации са по-добре нас­т­роени към ГЕРБ, откол­кото към БСП. Момен­т­ната елек­торална ситуация — около 150 000 гласа ГЕРБ имат повече от БСП – или 21,1 % имат ГЕРБ, БСП20,1 %, сочат циф­рите от изс­лед­ването. Има сим­п­томи за леко раз­колебаване в елек­тората на ПФ, част от тях минават към БСП, но това се балан­сира от дес­ния елек­торат и „Воля”. А ДПС се стабилизира, под­черта Геор­гиев. Силна вън­шна политика е един­с­т­веното предим­с­тво, което ГЕРБ успя да пос­тигне в този ман­дат, раз­бира се, с помощта и на раз­лични ПР тех­ники, полит­тех­нологии, комен­тира Епицен­тър. Проев­ропейска ориен­тация, както гъв­кава политика и мобил­ност — всички знаем как става това, но е факт. Иначе се припоз­нават като корум­пирани, имат авторитарно управ­ление, неефек­тивна здравна политика, „калинки”, белези на неп­рием­ливата им политика, предуп­реди Геор­гиев. При БСП сил­ните страни са социална чув­с­т­вител­ност, ней­ната опозицион­ност, критични са към статук­вото, кад­рите им са под­гот­вени, имат опит, традиции, сплотени сим­патизанти.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие