Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Управляващите пак пречат да се отговори на неудобни въпроси

Управляващите пак пречат да се отговори на неудобни въпроси

Управляващите пак пречат да се отговори на неудобни въпроси

Мнозинството не позволиха на БСП да пита за енергийната сделка и кои ”гадове” клатят кабинета

Мнозин­с­т­вото в пар­ламента отх­върли пред­ложението на БСП премиерът Бойко Борисов да бъде изс­лушан за сдел­ката за ЧЕЗ. Кого ще гоните до дупка? Кои са те? Кой клати правител­с­т­вото? Кои са гадовете? Премиерът Бойко Борисов да дойде и да отговори на тези въп­роси, нас­тоя от трибуната зам.- пред­седателят на ПГ на БСП Драгомир Стой­нев. Дир.бг.

Припомни, че преди ден Борисов заяви, че някой иска да пов­тори фев­руар­с­ките събития от преди 5 години, по друг сценарий, но със същите изпъл­нители — ЧЕЗ. Целта била да излезе, че той учас­тва в зад­кулисна сделка, но този път няма да подаде оставка и ще ги раз­нищи док­рай. “Извед­нъж 3 милиона каз­ват: Гледай го тоя какво нап­рави. Това е сценарият на тези гадове. Затова ще ги гоня този път под­ред док­рай“, закани се още премиерът. След като беше отх­вър­лено искането за неговото изс­луш­ване пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева заяви, че ком­петен­т­ните инс­титуции ще бъдат изс­лушани на съв­мес­тно заседание на Комисията по енер­гетика и Комисията за кон­т­рол над служ­бите за сигур­ност. Не отива на Караян­чева да се под­чинява на мнозин­с­т­вото – какъв по-голям скан­дал от ЧЕЗ трябва да стане, за да може пар­ламен­тът да се занимава с него. Вие трябва да утвър­ж­давате доверието в бъл­гар­с­кия пар­ламент. И вие многок­ратно реагирахте, когато някой си поз­воли да оспори работата на бъл­гар­с­кия пар­ламент, комен­тира Желю Бой­чев от БСП. Той под­черта, че е очак­вал лично от нея да под­к­репи искането за изс­луш­ване на премиера. По тази тема днес има съв­мес­тно заседание на комисиите по енер­гетика и за кон­т­рол над СРС, реп­ликира пред­седателят на пар­ламен­тар­ната правна комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ. Какво трябва да се случи в дър­жавата, кой по-голям скан­дал трябва да избухне, за да може бъл­гар­с­кият пар­ламент да се занимава с него. Какво да нап­равим, за да дойде тук Бойко Борисов и да отговори поемала ли е ангажимент бъл­гар­с­ката дър­жава за сдел­ката с ЧЕЗ, нас­тоя обаче Бой­чев.

От левицата нарекоха “подиг­равка“ документа за сдел­ката за продаж­бата на ЧЕЗ, който вчера беше депозирана в сек­рет­ното деловод­с­тво на пар­ламента. Беше ни предос­тавен един хвър­чащ лист, без под­пис и печат, с инфор­мация, която няма основание да бъде класифицирана, обясни Жельо Бой­чев. Социалис­тите нас­тояват дан­ните да бъдат раз­сек­ретени, за да могат да се изпол­з­ват на днеш­ното заседание на съв­мес­т­ната комисия по енер­гетика.

Соц­депутатът допълни и че БСП е внесла проект за решение за съз­даването на временна анкетна комисия за раз­с­лед­ване на всички обс­тоятел­с­тва и факти относно сдел­ката с ЧЕЗ.

На заседанието да бъде поканено и ръковод­с­т­вото на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие да обясни защо излъга, че няма никакво отношение към покупко-продажбата на ЧЕЗ. След като ББР стои зад купувача на ЧЕЗ, това означава че и правител­с­т­вото стои зад Гинка Вър­бакова, зак­лючи Бой­чев.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...