Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бъдещите пенсионери не са наясно с условията на пенсиониране

Бъдещите пенсионери не са наясно с условията на пенсиониране

Бъдещите пенсионери не са наясно с условията на пенсиониране

От началото на тази година са в сила промени в Кодекса за социал­ното осигуряване, свър­зани с дадената въз­мож­ност хората, които са осигурени за втора пен­сия, да прех­вър­лят сред­с­т­вата си от час­т­ните фон­дове в Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване, припомни БНР. Всеки сам преценява дали ще взима две пен­сии — една от НОИ в намален раз­мер и втора от час­т­ния фонд, или само една пен­сия в пълен раз­мер от общес­т­веното осигуряване. Законодателят дава правото на избор, но пред­вижда и срокове за премес­т­ването на парите.

Хората не са наясно с прех­вър­лянето на пар­тиди от час­т­ните пен­сионни фон­дове към НОИ и бъдещото им пен­сиониране е обгър­нато от неяс­ноти. По стара бъл­гар­ска традиция тези, на които им пред­с­тои пен­сиониране, тепърва тръг­ват да се образоват, комен­тира национал­ното радио. Самата пен­сионна реформа е една от големите болки на моето поколение и понеже е лишена от категорич­ност, ние пък нямаме въз­мож­ност да нап­равим инфор­миран избор, споделя жителка на Ямбол и допълва, че е решила за себе си, че ще изчака пър­вите пен­сионери, които са потър­певши по тази реформа — родените през 1960-та година, за които беше задъл­жително допъл­нително задъл­жител­ното пен­сионно осигуряване, за да видя какви суми ще се кал­кулират евен­туално към тех­ните пен­сии. Тогава тя ще реши остава ли в час­т­ния фонд или преминава към НОИ. Хората бяха прех­вър­лени по няколко пъти в раз­лични час­тни фон­дове, изкушавани от НОИ, неп­рекъс­нато правеха кал­кулации и справки в Национал­ния осигурителен инс­титут чрез тех­ните ПИК-ове, за да видят какво могат да раз­берат и какво не, тър­сят специалисти, но в крайна сметка, хората не бяха наясно. Подуп­равителят на НОИ Весела Караиванова разясни, че към края на 2017-та година към фонд “Пен­сии“ и фонд “Пен­сии за лицата по член 69“ са прех­вър­лени сред­с­тва на малко повече от 6 300 лица, на стой­ност приб­лизително 43 млн. лв. По наши данни, от правото да прех­вър­лят сред­с­тва от Сребър­ния фонд към Универ­сал­ния фонд за 2017-та година са се въз­пол­з­вали 51 лица, съобщи тя.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие