Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Никой няма да успее да изпепели родовата ни памет

Президентът: Никой няма да успее да изпепели родовата ни памет

Президентът: Никой няма да успее да изпепели родовата ни памет

Държавният глава участва в отбелязването на Деня на Тракия и 105-тата годишнина от падането на Одрин

Раз­рушените домове и прекър­шените съдби на тракийс­ките бъл­гари не успяха да изпепелят родовата памет и надеж­дата, че справед­ливостта някой ден ще въз­тър­жес­т­вува.

Това каза дър­жав­ният глава Румен Радев по време на тър­жес­т­вено пок­лонение по повод Деня на Тракия и отбеляз­ването на 105 години от Одрин­с­ката епопея в столицата, предаде „Фокус“.

“Преди 105 години на днеш­ния ден, кам­баните на храма „Алек­сан­дър Нев­ски“ въз­вес­тиха падането на Одрин. Тази славна военна победа бе триумф на бъл­гар­с­кия национален дух, въп­лътен във вой­ниците и коман­дирите по бой­ните полета на Тракия. Но тази победа остана в хрониките. Пос­ледва я политическо поражение, довело до една от най-големите национални трагедии — прес­лед­ването, изт­реб­лението и разорението на тракийс­ките бъл­гари“, заяви дър­жав­ният глава.

“Войн­с­ката доб­лест и неп­рек­лон­ност не могат да изкупят слабостта нито на някогаш­ните, нито на днеш­ните политици“, продължи в словото си дър­жав­ният глава, цитиран от „Фокус“.

В този славен ден на Тракия, мяс­тото на всеки бъл­гар­ски дър­жав­ник е тук, сред вас. Да поис­каме прошка, да почетем жер­т­вите, да ви чуем и заедно да отс­тояваме правата ви на бъл­гар­ски граж­дани“, заяви Румен Радев. “Въп­росът за дъл­жимите обез­щетения за имотите на тракийс­ките бежанци е част от този ангажимент и той не може да бъде премъл­чаван от никакви съоб­ражения. Това е въп­рос на справед­ливост и национално дос­тойн­с­тво. Тър­сенето на решение за този казус не е анах­ронизъм, а е част от съв­ремен­ния европейски прочит на историята. Той е в духа и прак­тиката на днеш­ната меж­дународна политика и бъл­гар­с­кото общес­тво няма да допус­нат историчес­ката истина да се преиначава, а гор­чивите факти да се замитат под килима на геополитичес­ките съоб­ражения“, каза още Румен Радев.

Събитието се проведе пред памет­ника „Одрин­ска епопея“ в градин­ката до цър­к­вата „Св. Николай Софийски“. В тър­жес­т­веното пок­лонение взеха учас­тие още вицеп­ремиерът Валери Симеонов, кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, лидерът на БСП-София Калоян Пар­гов, народни пред­с­тавители, общин­ски съвет­ници и десетки граж­дани.

Радев: Премиерът да пос­тави въп­роса за ненамеса на Тур­ция във вът­реш­ните ни работи и религиоз­ните дела

Надявам се на срещата ЕС — Тур­ция във Варна премиерът да пос­тави въп­роса за ненамеса на Тур­ция в нашите вът­решни работи, в избор­ния процес, в религиоз­ните дела и също така за обез­щетението на тракийс­ките бежанци. Това каза президен­тът Румен Радев пред жур­налисти след пок­лонение по повод Деня на Тракия и отбеляз­ването на 105 години от Одрин­с­ката епопея. Важно е също така европейс­ките лидери да раз­берат, че проб­лемите на Бъл­гария са и европейски проб­леми и е нор­мално ние да очак­ваме от тях да отс­тояват бъл­гар­с­кия интерес, допълни дър­жав­ният глава. Радев заяви, че позицията на Бъл­гария за срещата във Варна не е била съг­ласувана с него. Аз съм изказал пуб­лично своите съоб­ражения, каза президен­тът. По думите му срещата ЕС — Тур­ция е важна и всички тези, които са в защита на бъл­гар­с­кия интерес, имат неговата под­к­репа.

Нинова: Пок­лон пред бъл­гар­с­ката армия, пред паметта на тракийс­ките мъченици

В Деня на Тракия почитаме паметта на хиляди тракийски мъченици — на тези, които оставиха кос­тите си по дъл­гия път към Бъл­гария и на тези, които до края на дните си останаха с отворени очи към род­ните си огнища. Пок­лон пред паметта на бъл­гар­с­ката армия, пред под­вига на офицерите и вой­ниците, които изт­ръг­наха с голи ръце телените заг­раж­дения на Одрин­с­ката крепост и прев­зеха тур­с­ките редути.” Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по повод деня на Тракия.

Днес им отдаваме уважение и показ­ваме, че не сме заб­равили онези събития от историята на Бъл­гария, които са я нап­равили горда, независима и суверенна дър­жава. Точно днес, на деня на Тракия, ние, бъл­гар­с­ките политици, трябва да докажем, че тя е такава и сега и като един да защитим национал­ния интерес и правата на бъл­гар­с­ките граж­дани”, каза още лидерът на левицата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие