Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Разработиха законопроект срещу джендър-идеологията в училище

Разработиха законопроект срещу джендър-идеологията в училище

Разработиха законопроект срещу джендър-идеологията в училище

Законоп­роект срещу нах­луването на джендър-идеологията в образовател­ната сис­тема чрез проекти на неп­равител­с­т­вени организации раз­работи екип на Инс­титута за модерна политика (ИМП). „Пред­лагаме промени в Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование, според които включ­ването на деца и ученици в дей­ности по проекти и инициативи на НПО може да става само след изрично пис­мено съг­ласие на тех­ните родители или нас­той­ници“, обясни д-р Борис­лав Цеков, основател на ИМП. Пред­вижда се свободата на родителите да осигуряват цен­нос­т­ното въз­питание на децата и учениците в съот­вет­с­т­вие със своите убеж­дения да бъде прибавена като един от прин­ципите на образованието в Бъл­гария. Сега в чл. 11 от закона има заб­рана за налагане на идеологиии в образовател­ната сис­тема, но не са пред­видени кон­к­ретни механизми за предот­в­ратяване нах­луването на раз­лични идеологически, в т.ч. ненаучни, док­т­рини чрез неп­равител­с­т­вения сек­тор. Свидетели сме, че децата и учениците са включ­вани в дей­ности по проекти, прог­рами и инициативи на неп­равител­с­т­вени организации. Част от тях несъм­нено са полезни. Други обаче са под­чинени на идеологически въз­г­леди, по които няма научен кон­сен­сус или са лишени от авторитетна научна аргумен­тация, а в общес­т­вото са въз­п­риемани противоречиво. Типичен пример са раз­лич­ните анкети, обучения, отк­рити уроци и раз­п­рос­т­ранение на инфор­мационни материали на неп­равител­с­т­вени организации, които пропаган­дират ненауч­ната теория, че полът се определя не от биологич­ното зачатие и генетич­ния код на човека, а от неговия личен психически и волеви избор и самоиден­тификация. Целта на законоп­роекта на ИМП е да въведе гаран­ции за родител­ски кон­т­рол относно раз­п­рос­т­раняваните в учеб­ните заведения идеологически док­т­рини, а не да се раз­чита само на прецен­ката на дър­жав­ните чинов­ници от сис­темата на образованието.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...