Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Уличеният в данъчна измама депутат от ГЕРБ подаде оставка

Уличеният в данъчна измама депутат от ГЕРБ подаде оставка

Уличеният в данъчна измама депутат от ГЕРБ подаде оставка

След остра декларация на левицата Димитър Гамишев, който прехвърли на малоимотен бизнес с 200 000 лв. задължения към НАП, е отстранен и като общински лидер на управляващите в Гоце Делчев

Димитър Гамишев няма да бъде ръководител на общин­с­ката струк­тура в Гоце Дел­чев. Това каза пред­седателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов пред жур­налисти, след като стана ясно, че депутатът Димитър Гамишев, уличен, че е прех­вър­лил биз­нес с 200 000 лв. дъл­гове на малоимотен съг­раж­дани, е подал оставка, предаде репор­тер на аген­ция „Фокус“. Гамишев вече е проверяван от данъч­ните власти за случилото се. Припом­няме, че преди дни бе осъден условно и за причинена смърт на пътя.

Според Цветанов Гамишев е показал дос­тойна пос­тъпка от гледна точка на морала и допълни, че депутатът го е инфор­мирал, че при влизането си в политиката е решил да се освободи от биз­неса си. По думите му Гамишев е поз­навал човека, на когото е прех­вър­лил фир­мата си, но не като малоимотен и не е пред­полагал, че по този начин ще се изтъл­кува и спекулира в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво. 

По-рано по повод казуса в пленар­ната зала бе прочетена дек­ларация от БСП. В тек­ста, пред­с­тавен от депутата от левицата Николай Бош­килов, се казва: „От НАП приз­наха, че милиарди левове е сумата на ревизион­ните актове, с които са отк­рити злоупот­реби с ДДС. До момента обаче няма данни събираемостта на данъците чрез борба с измамите да се е увеличила. Това говори, че ГЕРБ не изпъл­няват поетите ангажименти към избирателите си и няма реални данни за борба със сивия сек­тор. Тези пари са жиз­нено необ­ходими за сфери като здравеопаз­ване, образование, социална политика и преодоляване на неравен­с­т­вата. Всичко това изг­лежда абсур­дно и крайно притес­нително на фона на твър­денията на минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов, който в края на миналата сед­мица призна, че бит­ката на минис­тер­с­т­вото със злоупот­ребите с ДДС е всекид­невна.

Един от фрапиращите случаи на измама с ДДС стана общес­т­вено извес­тен чрез медиите в Благоев­г­рад. Малко преди да бъде изб­ран  за общин­ски коор­динатор на ГЕРБ-Гоце Дел­чев, народ­ният пред­с­тавител Димитър Гамишев е прех­вър­лил фир­мата си „Гамишев – НКБЕООД на „Фай­нест Асошиътс“ ЕООД. Нещо повече – твърди се, че „Фай­нест Асошиътс“ ЕООД е фирма с 2 лева капитал, регис­т­рирана в Ловеч. Дан­ните в Тър­гов­с­кия регис­тър показ­ват, че на същия адрес са регис­т­рирани общо 23 фирми! Освен това, поне десет, ако не и повече от фир­мите, са длъж­ници на НАП с големи суми! До момента „Гамишев  - НКБЕООД фигурира в списъка на големите длъж­ници на НАП, който няма имущес­тво, върху което могат да се наложат обез­печителни мерки. Фир­мата дължи на хаз­ната близо 200 хиляди лева и е добавена в позор­ния списък на НАП. За нас е пълна загадка как е осъщес­т­вено впис­ването на продаж­бата на фир­мата в Аген­цията по впис­вания, след като тя е сред големите длъж­ници в страната.

Народ­ният пред­с­тавител Димитър Гамишев от ГЕРБ олицет­ворява лицемер­ната политика на ГЕРБ — ако си член на ГЕРБ, можеш да не плащаш данъци, да извър­ш­ваш кон­т­рабанда, да пренасяш суджуци и да овладяваш облас­тни цен­т­рове. Това порочно раз­биране за правна политика от страна на ГЕРБ е основ­ната причина Бъл­гария да бъде сочена като най-корумпираната страна — членка на ЕС, и да не бъде приета в Шен­ген и Еврозоната. За нас е неп­рием­ливо да има политически чадъри над народни пред­с­тавители от ПП ГЕРБ, които не спаз­ват закона.

Когато се твърди, че бор­бата с коруп­цията и кон­т­рабан­дата е реална и лип­с­ват милиарди левове от дър­жав­ната хазна, а се дек­ларира, че ще се пред­п­риемат сериозни мерки това да се промени, пър­вото, което трябва да се нап­рави от управ­ляващите от ГЕРБ, е да пог­лед­нат в соб­с­т­вената си градина и да изкоренят плевелите от нея!”.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...