Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Счетоводителка на „Социални грижи” влиза в затвора за крупна измама

Счетоводителка на „Социални грижи” влиза в затвора за крупна измама

Счетоводителка на „Социални грижи” влиза в затвора за крупна измама

Бив­шата старши счетоводителка на дирек­ция „Социално под­помагане“ във Вълчи дол Надежда Стоянова е задър­жана вчера, за да излежи 4-годишна присъда в зат­вора след като Вър­хов­ният касационен съдя окон­чателно призна за виновна 44-годишната жена за докумен­тна измама в особено големи раз­мери – 390 102 лв., съобщи Дир.бг. След пос­лед­ните промени в НПК вед­нага е било изп­ратено раз­пореж­дане за задър­жане на осъдената, за да не се укрие, съоб­щиха от прес­цен­търа на прокуратурата. Стоянова работела като главен счетоводител в сис­темата на социал­ното под­помагане във Вълчи дол от 2002 г. Преди това заемала сходни позиции в СЖ „Екс­п­рес­банк“ в града. На 15 януари 2003 г. била преназ­начена на длъж­ност „Старши счетоводител“ в дирек­ция „Социално под­помагане“. Заемала длъж­ността до 1 април 2014 г., когато била увол­нена след раз­к­риване на прес­тъп­ните й дейс­т­вия. Задъл­женията й като старши счетоводител включ­вали плащания на социални помощи, зап­лати и изд­ръжка чрез изгот­вяне на ведомости и платежни нареж­дания. Одоб­рените суми пос­тъп­вали по бан­ковата сметка на дирек­ция „Социално под­помагане“ или на регионал­ната дирек­ция, наредила платеж­ните. Оттам сумите отивали по смет­ките на бенефициен­тите след пред­с­тавяне пред бан­ката на редица документи. Счетоводител­ката поз­навала слабос­тите в сис­темите за отчитане на докумен­тите по банка. Раз­читайки и на авторитета си като дъл­гогодишен служител, Стоянова съз­давала дуб­лиращи счетоводни записи на реално начис­лени суми за социални помощи. Изгот­вяла и платежни нареж­дания, в които като получател посоч­вала дирек­цията, но вместо в ней­ната бан­кова сметка парите пос­тъп­вали в посочена от нея лична сметка. Тя дори сама избирала сумата, която искала да получи незаконно.

По време на раз­с­лед­ването е установено, че от 2004 до 2014 г., чрез изпол­з­ване на документи с невярно съдър­жание, счетоводител­ката е получила без правно основание парични суми, соб­с­т­веност на Аген­цията по социално под­помагане, в раз­мер на над 390 000 лв. Това тя правела сис­темно и регулярно всеки месец с хит­рост и дър­зост, с цел да заб­луди раз­лични бан­кови служители, под­чер­таха от прокуратурата.

Пър­воначално Вар­нен­с­кият окръжен съд призна за виновна Стоянова, като я осъди на 3 години условно.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие