Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мнозинството в парламента отхвърли проекта на БСП за по-ниски лихви за учене

Мнозинството в парламента отхвърли проекта на БСП за по-ниски лихви за учене

Мнозинството в парламента отхвърли проекта на БСП за по-ниски лихви за учене

Трябва да защитим младите хора и да им дадем достъп до висше образование, категорична е Анелия Клисарова

Народ­ните пред­с­тавители отх­вър­лиха на първо четене промените в Закона за кредитиране на студенти и док­торанти, внесени от БСП, предаде „Фокус“.

За“ пред­ложенията гласуваха 72 депутати, 28 бяха „против“, а 70 се въз­дър­жаха. Опозицията пред­ложи за кредити да могат да кан­дидат­с­т­ват студенти и док­торанти в задочна, дис­тан­ционна и вечерна форма на обучение. Кредити сега се отпус­кат само на редов­ните студенти и док­торанти. Друга промяна в закона пред­виж­даше кредити над 50 хил. лв. да се отпус­кат само с поръчител. Пред­ложеният законоп­роект включва и намаляване на лих­вата по тези заеми от 7 на 3,5 %. Минис­тер­с­т­вата на образованието и финан­сите, както и Асоциацията на бан­ките в Бъл­гария не под­к­репят внесените пред­ложения. Според прог­рамата за управ­ление на кабинета „Борисов-3“, като основен приоритет е изведено образованието и по-конкретно – вис­шето образование. Основен инс­т­румент за гаран­тиране на дос­тъпа на младите хора до качес­т­вено висше образование е Законът за кредитирането на студенти и док­торанти. Въп­реки променената общес­т­вена и икономическа ситуация, законът не е актуализиран от приемането му през 2008 година, заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Лало Кирилов,цитиран от Епицен­тър. Той обясни, че основ­ният проб­лем в сега дейс­т­ващия закон е, че дава въз­мож­ност на кредиторите да отпус­кат сред­с­тва срещу лихви, далеч над пазар­ните, въп­реки че дър­жавата гаран­тира пъл­ния раз­мер на заемите. След анализ на европейс­ките прак­тики при такъв вид кредити и лих­вените нива по други продукти, пред­лагани от бан­ките, опериращи на бъл­гар­с­кия пазар, ние пред­лагаме промяна, според която мак­симал­ният раз­решен лих­вен процент да бъде намален от 7 на 3,50 процента, заяви Кирилов. С това ще нап­равим този вид кредитиране по-достъпно и атрак­тивно за младите хора — с цел да получат адек­ватно образование и пер­с­пек­тиви в Бъл­гария, а не ежед­невно да напус­кат родината, продължи социалис­тът. Кирилов уточни, че според анализ на дан­ните от 2010 до 2015 г, при стар­тирането на сис­темата за кредитиране от общо 27 банки, опериращи на бъл­гар­с­кия пазар, само са 4 пред­лагали този продукт. Според народ­ния пред­с­тавител, въп­реки интереса на учащите към подобен вид кредити, има тен­ден­ции, които ограничават въз­мож­ността на младите хора да получат желаното от тях образование. Законова раз­поредба, обаче ограничава обх­вата на лицата, които могат да получат кредитиране, а именно — само за лица в редовна форма на обучение, припомни Кирилов.

Законоп­роек­тът защити и Валери Жаб­лянов. Според него е безумие е да се иска пазарна лихва за студен­т­с­ките кредити.

Иска ли мнозин­с­т­вото в Народ­ното съб­рание да даде въз­мож­ност на бъл­гар­с­ките малоимотни студенти да учат в бъл­гар­ски висши училища или ще ги остави, полуоб­разовани, да се чудят в коя посока на света да тръг­нат?, попита Валери Жаб­лянов. В комисията по образование всички бяха единодушни, че законът от 2008 г. има нужда от промени и те трябва да са в полза на младите хора и студен­тите, заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата Анелия Клисарова.

Задоч­ниците работят, защото не могат да се издър­жат. А за тях може да има специални условия, раз­лични от студен­тите в редовна форма на обучение, категорична е Клисарова.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...