Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) До 6 години затвор грозят заместник-министър

До 6 години затвор грозят заместник-министър

До 6 години затвор грозят заместник-министър

Вчера Софийска град­ска прокуратура (СГП) внесе в Софийски районен съд (СРС) обвинителен акт срещу обвиняем Ангел Попов — зам.-министър на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията, за извър­шена от него измама — прес­тъп­ление по чл. 209, ал.1 от НК. Това съоб­щиха от дър­жав­ното обвинение. 

Попов е обвинен за това, че през месец август 2012 г. в град София, с цел да набави за себе си имотна облага в раз­мер на 8000 евро въз­будил у соб­с­т­веник на тран­с­пор­тна фирма заб­луж­дение, че срещу горепосочената сума служители от Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията, ще му уредят управ­ляваната от него фирма да получи допъл­нително четири броя ЕКМТ/СЕМТ раз­решителни. ЕКМТ/СЕМТ пред­с­тав­ляват раз­решителни за облек­чен режим на меж­дународен товарен тран­с­порт. 

В хода на раз­с­лед­ването е установено, че към 2012г. Попов нямал никакво служебно или лично отношение към работ­ната група в Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията, която била оторизирана да раз­п­ределя ЕКМТ/СЕМТ раз­решения за тран­с­порт. 

Въп­реки това той съз­дал невяр­ното впечат­ление у управител на тран­с­пор­тна фирма, че може да пов­лияе върху решението на този колек­тивен орган, като предаде раз­лични суми на някой от членовете му, назовани поименно от Попов. 

В дейс­т­вител­ност това било обек­тивно невъз­можно, тъй като сочените от него лица изобщо не били част от тази работна група. 

Попов е с мярка за неот­к­лонение „Под­писка“. 

Ако бъде приз­нат за виновен, той може да получи наказание лишаване от свобода от една до шест години.

Попов е роден през 1956 г., завър­шил е Тех­ничес­кия универ­ситет и е работил в час­т­ния сек­тор. В изпъл­нител­ната власт влиза като пред­с­тавител на Обединени пат­риоти.

България

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Loading...

Земеделие

Loading...