Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Пред­ложеният нов единен стан­дарт за финан­сово управ­ление на дър­жав­ните бол­ници може да доведе до зак­риване на отделения и сък­ращаване на ценни лекари, предуп­реди по БНР д-р Нели Сав­чева, пред­седател на Сдружението на облас­т­ните бол­ници и управител на бол­ницата в Габ­рово.

Преди дни здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев депозира в НС един­ния стан­дарт за финан­сово управ­ление на бол­ниците и механиз­мите за кон­т­рол на изпъл­нението му. Целта на стан­дарта е стабилизиране на финан­совото със­тояние на бол­ниците чрез общи правила за управ­ление на финан­совите и човеш­ките ресурси, въз­лагането на общес­т­вените поръчки, отчитане на дей­ността и други. Според Сав­чева огромен проб­лем могат да се окажат императивни тек­с­тове, че лечеб­ните заведения не могат да трупат дъл­гове, които над­вишават миналогодиш­ните им. Това обаче е невъз­можно при пос­тоянно увеличаващи се раз­ходи за зап­лати, елек­т­рическа енер­гия и други, смята тя. Пред­седателят на Сдружението на облас­т­ните бол­ници обясни, че в документа е записано, че бол­ниците трябва да спаз­ват финан­сова дис­цип­лина и не трябва да дават допъл­нително стимулиране на звена, които са губещи. Общин­с­ките бол­ници са тър­гов­ски дружес­тва, но все пак са бол­ници. Аз не съм срещу финан­совата дис­цип­лина, която се опит­ват да въведат от Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването. За мен не е проб­лем, че някой ще ни кон­т­ролира. Проб­лем е, ако ти като мени­джър нямаш избор, обясни д-р Сав­чева. Сдружението на облас­т­ните бол­ници ще обсъди новия финан­сов план на 12 април, след което ще внесе в пар­ламента своите пред­ложения за промени.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...