Фалстарт и на делото срещу бившия директор на Фонда за лечение на деца

Фалстарт и на делото срещу бившия директор на Фонда за лечение на деца

Фал­с­тарт на и делото срещу бив­шия дирек­тор на Фонда за лечение на деца, след като Спец­съдът върна на прокуратурата обвинител­ния акт, предаде Би Ти Ви. Близо две години след арес­тите във Фонда Павел Алек­сан­д­ров и още трима бивши служители зас­танаха пред Темида с обвинения за длъж­нос­тни прес­тъп­ления и злоупот­реби, комен­тира Епицен­тър. Мотивите да бъде вър­нато делото са неяс­ноти и противоречия в обвинител­ния акт. Прокуратурата кон­т­рира, че делото е много обемно и става дума за една фак­тическа грешка – сбър­кана дата. Под­съдимият Алек­сан­д­ров посочи, че всичко е тръг­нало от „чинов­ници в минис­тер­с­т­вото, които не са били съг­ласни с мен и екипа.” Той добави, че не вижда политически момент, само дейс­т­вията на чинов­ниците и може би на един минис­тър. Адвокатът на Алек­сан­д­ров Диана Ангелова припомни, че по време на неговото управ­ление най-много деца са били лекувани в чуж­бина и са спес­тени най-много сред­с­тва. Не е имало протести или недовол­с­тва, добави тя. Става въп­рос за лечение на деца, нарушавани са правата им да бъдат лекувани по адек­ватен начин. По делото са проведени раз­пити на родители, чийто деца са починали. Укоримо е поведението на под­съдимите, предуп­реди прокурор Ирина Армеева. От прокуратурата съоб­щиха още, че има забавени лечения на деца, в резул­тат на което някои от тях са починали. От обвинението ще атакуват решението на съда, тъй като го считат за неар­гумен­тирано. След седем дни ще стане ясно ще започне ли делото.