Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолози: Българите обичат Русия, русофобите са изолирано малцинство

Социолози: Българите обичат Русия, русофобите са изолирано малцинство

Социолози: Българите обичат Русия, русофобите са изолирано малцинство

65% одоб­ряват позицията на правител­с­т­вото за въз­дър­жаност в кон­ф­ликта Великобритания-Русия 65% от бъл­гарите одоб­ряват позицията на правител­с­т­вото да не гони руски дип­ломати от страната, като прояви въз­дър­жаност в отношението си към кон­ф­ликта Великобритания-Русия, породен от случая „Скрипал“.

Това показ­ват дан­ните от телефонно допит­ване на Аген­ция „Барометър Бъл­гария“, проведено в периода 30 март – 1 април 2018 г. сред 818 пъл­нолетни бъл­гар­ски граж­дани. 

Позицията на Бъл­гария се въз­п­риема от общес­т­вото като европейска и прак­тически кон­сен­сусна, тъй като опозицията — в лицето на БСП, също се солидаризира.

Мнозин­с­т­вото от бъл­гарите гледат със сим­патия към Русия основно заради приноса й в освобож­дението от тур­с­кото владичес­тво, продъл­жило 500 години. Един­с­т­вените против­ници се очер­тават изолирани от общес­т­вото пред­с­тавители на русофоб­ски среди, но бъл­гар­с­кото общес­тво традиционно е с положителна наг­ласа към Русия или поне не е антируско нас­т­роено.

Решението на Бъл­гария да се откаже от изгон­ването на дип­ломати повишава ней­ната тежест на европейс­ката геополитическа сцена. На фона на противопос­тавянето между Мос­ква и Лон­дон се фор­мира тър­сене за ком­п­ромисна европейска позиция, която страната би могла да пред­ложи, въз­дър­жайки се от резки ходове, както вече беше демон­с­т­рирано в релацията ЕС – Тур­ция, където движеща бе пос­ред­ничес­ката роля на Бъл­гария. Традиционно за тази роля по оста Изток-Запад претен­дира Авс­т­рия, но напос­ледък и страни от Вишег­рад­с­ката чет­ворка като Чехия и Унгария. София също се въз­п­риема като мост между Изтока и Запада и е готова да стане пос­ред­ник, запаз­вайки каналите за комуникация и в двете посоки.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...