Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Валентин Радев: Имало данни за бягството на единия още през миналата година

Министър Валентин Радев: Имало данни за бягството на единия още през миналата година

Министър Валентин Радев: Имало данни за бягството на единия още през миналата година

Още миналата година дър­жавата е имала оперативна инфор­мация за под­гот­вяно бяг­с­тво от Владимир Стефанов от Цен­т­рал­ния софийски зат­вор, обяви в пленар­ната зала минис­търът на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев. Полицията часове след бяг­с­т­вото обяви за издир­ване Колев и Стефанов и призова хората за съдейс­т­вие. Столич­ната дирек­ция на вът­реш­ните работи призова хората, които раз­полагат с допъл­нителна инфор­мация за издир­ваните, да сиг­нализират при гаран­тирана аноним­ност на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. От дирек­цията предуп­реж­дават хората да сиг­нализират вед­нага, в случай че забележат двамата мъже. По данни на полицията те са агресивни, въз­можно е да са въоръжени и да окажат съп­ротива. Глав­ният сек­ретар на МВР Младен Маринов предуп­реди хората по никакъв начин да не тър­сят физически кон­такт с избягалите зат­вор­ници.

Зат­вор­ници, призоваха от прес­цен­търа на МВР. Трябва да ви инфор­мирам, че за под­готовка за бяг­с­тво на лицето Владимир Пелов Стефанов имахме оперативна инфор­мация още миналата година лятото, която е дадена още тогава и на Минис­тер­с­т­вото на правосъдието, и на ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАИН­ТЕРЕСОВАНИ ОТ ТОВА. Взети са необ­ходимите мерки по това, но за жалост се случи така, че той избяга от зат­вора, заяви Радев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...