Президентът: Трябва да провеждаме външна политика на диалог и баланс

Президентът: Трябва да провеждаме външна политика на диалог и баланс

По темата „Скрипал” имаме обща позиция с Австрия, която след нас ще председателства ЕС, припомни Румен Радев

Бъл­гария е пред­седател на Съвета на ЕС и като такъв трябва да провежда политика на диалог и баланс, комен­тира президен­тът Румен Радевпо случая “Скрипал“.

Дър­жав­ният глава говори по темата след срещата с хър­ват­с­кия си колега Колинда Грабар – Китарович, предаде „Фокус“.

Виж­даме, че такава позиция взе и Авс­т­рия, която е след­ващият пред­седател на Съвета на ЕС. Държа да под­чер­тая, че Бъл­гария е лоялен член на Съюзите, в които членува — ЕС и НАТО, но това са съюзи, които се основават на много ясни цен­ности, една от тези цен­ности е проз­рач­ността“, каза Радев.

По думите му, за да пред­п­риемем след­ващи стъпки, трябва да има ясни и без­с­порни доказател­с­тва.

Солидарни сме с ЕС за екс­пул­сирането на руски дип­ломати, но политиката на диалог трябва да бъде един­с­т­вената, каза на свой ред президен­тът на Репуб­лика Хър­ватия Колинда Грабар-Китарович. 

Видяхте какъв беше и отговорът, който получихме. Аз напълно раз­бирам този отговор и неговата политическа суб­с­тан­ция. Пос­ланието, което беше изп­ратено, се надявам, че е и пос­лание за бъдещо сът­руд­ничес­тво“, заяви Китарович. По думите ѝ политиката на диалог трябва да бъде един­с­т­вената политика. 

Време е да се опитаме ЕС, нашите дър­жави и Русия да се вър­нем към една политика на диалог и да се прид­вижим към нор­мализация на отношенията“, поясни Китарович. Тя допълни, че Хър­ватия ще продължи да под­к­репя пъл­ното прилагане на Мюн­хен­с­ките споразумения, но според нея, за да се решат, как­вито и да е противоречия и въп­роси, за тях трябва да се раз­говаря. 

“Виж­дам Русия като една силна дър­жава и световна сила, с която трябва да се раз­говаря и за много други въп­роси. Тук влиза меж­дународ­ната сигур­ност, сигур­ността на ЕС срещу тероризма, радикализ­мът и всички останали зап­лахи, с които се сблъс­к­ваме всички ние“, посочи президен­тът на Хър­ватия. По думите ѝ вторият въп­рос са икономичес­ките интереси. 

Хър­ватия, раз­бира се, спазва всички европейски правила и сис­темата на сан­к­циите, но тук има широко поле и Русия е силен играч и в Югоиз­точна Европа“, каза тя.